KBB-Forum
Benzer Makaleler: 260 Makale Bulundu
ORTA HAT GRANÜLOMATÖZ HASTALIKLARI

FRONTAL SİNÜS KOLESTEATOMU

SUPRAGLOTTİK HORİZONTAL LARENJEKTOMİDE SUBPERİKONDRİAL DİSEKSİYON YAKLAŞIMI

LİPOPOLİSAKKARİT İLE OLUŞTURULAN ENDOTOKSEMİ MODELİNDE L-ORNİTİNİN RAT İÇ KULAĞINA ETKİSİ

KAFA TABANI KORDOMALARI

BAŞ-BOYUN BÖLGESİ FİBRÖZ DİSPLAZİLERİ

OBSTRÜKTİF UYKU APNE SENDROMUNUN UVULOPALATAL FLEP İLE TEDAVİSİ

LARENKS KANSERLERİNİN I.,V, ve VI. BOYUN LENFATİK BÖLGELERİNE METASTAZ ÖZELLİKLERİ

DİL YASSI HÜCRELİ KANSERLERİNDE CERRAHİ TEDAVİ SONUÇLARIMIZ: PROSPEKTİF ÇALIŞMA

HEMİFASYAL MİKROZOMİ: OLGU SUNUMU

SUPRAKRİKOİD PARSİYAL LARENJEKTOMİ SONRASI PEKSİ RÜPTÜRÜ: BİR VAKA SUNUMU

AKUSTİK NÖRİNOM CERRAHİSİ

CİLT FLEBİ SÜPERFİSYAL PAROTİDEKTOMİDE FREY SENDROMU GELİŞİM SIKLIĞINI ETKİLİYOR MU?

POST TONSİLLEKTOMİ BAKTERİEMİSİ

BENİGN PAROKSİSMAL POZİSYONAL VERTİGO TEDAVİSİNDE KULLANILAN SEMONT VE EPLEY MANEVRALARININ KARŞILAŞTIRILMASI

KRONİK SİNÜZİTTE BAKTERİYOLOJİ VE ANTİBİYOTİK DUYARLILIĞI

TONSİLEKTOMİ SIRASINDA UYGULANAN LOKAL ANESTEZİK TOKSİSİTESİ

OTOSKLEROZ CERRAHİSİNDE FARKLI TEKNİKLERİN KARŞILAŞTIRILMASI VE SONUÇLARI

ÇOCUKLARDA TIKAYICI UYKU APNESİ SENDROMU ve HABİTÜEL HORLAMANIN AYRIMINDA KLİNİK SEMPTOMLARIN TANISAL DEĞERİ

BAŞ-BOYUN ATEŞLİ SİLAH YARALANMASI: SIRADIŞI BİR KURŞUN TRASESİ

PROFESYONEL SES KULLANICILARININ SESLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİNDE SÜBJEKTİF TESTLERİN YERİ VE ÖNEMİ*

MENİERE HASTALIĞI’NDA İNTRATİMPANİK GENTAMİSİN UYGULAMASI

PERİFERİK VERTİGOLU HASTALARDA VESTİBÜLER NÖREKTOMİ : 12 YILLIK SONUÇLARIMIZ

İŞİTME ENGELLİLERDE DENGE YETENEĞİNİN İNCELENMESİ ÜZERİNE BİR ÇALIŞMA

TİROİDEKTOMİDE NONREKÜRREN SİNİR VE KLİNİK ÖNEMİ: BİR OLGU SUNUSU

SEPTUM CERRAHİSİ SONRASINDA İNTERNAL NAZAL SPLİNT İLE BURUN İÇİ TAMPON KULLANIMININ ÖSTAKİ TÜPÜ FONKSİYONUNA ETKİSİNİN KARŞILAŞTIRILMASI

TRANSSEPTAL TRANSSFENOİDAL HİPOFİZEKTOMİ SONRASI BURUN VE PARANAZAL SİNÜSLERİN KLİNİK VE RADYOLOJİK DEĞERLENDİRMESİ

LİNGUAL TİROİD

SEPTOPLASTİ SIRASINDA KULLANILAN NAZAL TAMPONLARIN KAN BASINCI ÜZERİNE ETKİLERİ

NOKTURNAL NAZAL KONJESYONLU HASTALARDA DEĞİŞİK BAŞ POZİSYONLARININ NAZAL KONJESYON ÜZERİNE ETKİSİ

LİNGUAL TİROİD

PARSİYEL LARENJEKTOMİLİ HASTALARDA SES HANDİKAP ENDEKSİ (VHI)

MUKOZAL TEMAS KÖKENLİ BAŞ VE YÜZ AĞRILARININ ENDOSKOPİK CERRAHİ İLE TEDAVİSİ

BİR OLGU NEDENİ İLE PARADOKSAL KORD VOKAL ADDUKSİYONU

BİLİNMEYEN BİR BAŞ VE BOYUN MUKOZAL BÖLGESİNDEN SERVİKAL LENF NODLARINA METASTATİK YASSI HÜCRELİ KARSİNOMALAR

NAZOLAKRİMAL KANALA BASI YAPAN ETMOİD SİNUS OSTEOMU

ELEKTRONİK DERGİ KBB-FORUM’UN ÜÇ YILI

TİTANYUM İNTERMAKSİLLER FİKSASYON VİDASI İLE MAKSİLLOMANDİBULER FİKSASYON

İNVAZİV SİNONAZAL ASPERGİLLOZİSTE ENDOSKOPİK EKSİZYON VE LOKAL FLEPLERLE ONARIM: OLGU SUNUMU

YÜZEYSEL PAROTİDEKTOMİ SONRASI NÖRAL KOMPLİKASYONLAR

COBLATİON TONSİLLEKTOMİNİN ORTA KULAK BASINCI ÜZERİNE ETKİSİ

FONKSİYONEL ENDOSKOPİK SİNÜS CERRAHİSİNİN HAYAT KALİTESİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİ

LARENKS KANSERLİ HASTALARDA TİROİD GLAND İNVAZYONUNU GÖSTERMEDE BİLGİSAYARLI TOMOGRAFİNİN TANI DEĞERİ

TİROGLOSAL DUKTUS KİSTİ İÇİNDE PAPİLLER KARSİNOMA, İKİ OLGU SUNUMU

SERT DAMAK PLEOMORFİK ADENOMU

TİROGLOSSAL DUKTUS KİSTİNDE AŞIRI KALSİFİKASYONU OLAN PAPİLLER KARSİNOMA

AKUSTİK FARENGOMETRİ İLE HORLAMALI HASTALARIN POZİSYONA BAĞLI FARENGEAL HAVA YOLU DEĞİŞİKLİKLERİNİN ARAŞTIRILMASI

JÜVENİL İDİOPATİK ARTRİTLİ BİR OLGUDA GELİŞEN BİLATERAL TOTAL ANİ İŞİTME KAYBI:OLGU SUNUMU

KRONİK OTİTİS MEDİA CERRAHİSİNDE, OSSİKÜLER REKONSTRÜKSİYONDA TİTANİUM-GOLD TOTAL OSSİKÜLER REPLASMAN PROTEZİ KULLANIMININ KISA DÖNEM SONUÇLARI

TEK TARAFLI MENİERE HASTALIĞINDA ASEMPTOMATİK KULAKTAKİ ENDOLENFATİK HİDROPS İNSİDANSI

EFÜZYONLU OTİTİS MEDİA TEDAVİSİNDE OTOİNFLASYONUN UZUN DÖNEM ETKİSİ

FONKSİYONEL BOYUN DİSEKSİYONU VE RADYOTERAPİ SONRASI İNTERNAL JUGULER VEN FONKSİYONLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ

BİR OLGU NEDENİYLE SKLERODERMANIN OTOLARİNGOLOJİK BELİRTİLERİ

SİALENDOSKOPİ (TÜKÜRÜK BEZİ ENDOSKOPİSİ)

TEKRARLAYAN AKUT TONSİLLİTLİ ÇOCUK HASTALARDA HİSTOPATOLOJİK TONSİL AKTİNOMİKOZUNUN ÖNEMİ

ALT KONKA ANATOMİK VARYASYONLARININ SIKLIĞI

YAŞLI HASTADA BİLATERAL RANULA: OLGU SUNUMU

MANDİBULA REKONSTRUKSİYONUNDA KARŞILAŞILAN PROBLEMLER VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ

TONSİLLEKTOMİYE SEKONDER GELİŞEN BAKTEREMİNİN TONSİL YÜZEYEL VE DERİN DOKU KÜLTÜRLERİ İLE KARŞILAŞTIRILMASI

NAZAL KAVİTENİN FİBROHİSTİOSİTİK TÜMÖRÜ : OLGU SUNUMU

OLFAKTÖR NÖROBLASTOM: OLGU SUNUMU

PEDİATRİK HASTALARDA KONVANSİYONEL SOĞUK BIÇAK TONSİLLEKTOMİ İLE COBLATİON TONSİLLEKTOMİNİN KARŞILAŞTIRILMASI

KAROTİD CİSİM TÜMÖRLERİNDE TEDAVİ YAKLAŞIMLARIMIZ

RİNOLİT İLE BİRLİKTE GÖRÜLEN NAZAL SEPTAL PAPİLLOMA: OLGU SUNUMU

TONSİLLEKTOMİNİN AKUSTİK PARAMETRELER ÜZERİNE ETKİLERİ

YÜKSEK ATEŞİN NADİR BİR NEDENİ-PFAPA SENDROMU: VAKA SUNUMU

ANTROKOANAL POLİP: 18 VAKANIN ANALİZİ

İKİ YILLIK OTOPLASTİ DENEYİMİ VE SONUÇLARIMIZ

RUTİN TONSİLLEKTOMİ ÖRNEKLERİNİN HİSTOPATOLOJİK SONUÇLARI

SUBJEKTİF İŞİTME KAYBI İLE KARIŞAN EDİNSEL EPİLEPTİK AFAZİ:LANDAU KLEFFNER SENDROMU

ORBİTAYA UZANAN ETMOİD SİNÜS OSTEOMUNUN ENDONAZAL ENDOSKOPİK YAKLAŞIMLA ÇIKARILMASI

BİLATERAL NAZOALVEOLAR KİST: OLGU SUNUMU VE TERAPÖTİK YAKLAŞIM

ORGANİK SES TELİ LEZYONU OLAN VE OLMAYAN FONKSİYONEL DİSFONİLİ HASTALARIN SESLERİNİN AKUSTİK FARKLILIKLARI

OBSTRÜKTİF UYKU APNE SENDROMLU HASTALARDA SEFALOMETRİK ANALİZ SONUÇLARI

NONSEMİNOMATÖZ TESTİKÜLER KARSİNOMUN SUPRAKLAVİKÜLER LENF NODU METASTAZI

TIKAYICI UYKU APNESİ SENDROMUNDA FARMAKOTERAPİLER

DEĞİŞİK KLİNİK PATOLOJİLERDE PALATİN TONSİLLEKTOMİ MATERYELLERİ MORFOLOJİSİ

HORLAMA VE HAFİF OBSTRÜKTİF UYKU APNE SENDROMU TEDAVİSİNDE RADYOFREKANS İLE YUMUŞAK DAMAK ABLASYONU

İNVAZİV FUNGAL SİNÜZİT: ÜÇ OLGU SUNUMU

NAZAL VESTİBULER STENOZ VE CERRAHİ TEDAVİSİ

RİNOREYE TANISAL YAKLAŞIM VE TEDAVİ PLANLAMASI

BENİGN PAROKSİZMAL POZİSYONEL VERTİGODA PATOFİZYOLOJİYE GÖRE UYGUN TEDAVİNİN BELİRLENMESİ

NADİR BİR TONSİLLEKTOMİ ENDİKASYONU: IgA NEFROPATİSİ

OBSTRÜKTİF UYKU APNESİ VE KRONİK HASTALIKLAR

TEDAVİYE DİRENÇLİ İZOLE DIŞ KULAK YOLU KAŞINTISI

NAZAL KEMİK FRAKTÜRÜNÜN DEĞERLENDİRİLMESİ VE OLFAKTÖR BOZUKLUĞUN ETİYOLOJİSİNDEKİ YERİ

MAKSİLLOFASİYAL KIRIĞI OLAN 121 OLGUNUN DEĞERLENDİRİLMESİ VE LİTERATÜRLE KARŞILAŞTIRILMASI

KULAK KONKASI DEFEKTLERİNİN TAMİRİNDE POSTAURİKULER ROTASYON FLEBİ KULLANIMI

AÇIK KAVİTE TİMPANOMASTOİDEKTOMİ'DE UZUN DÖNEM ANATOMİK VE FONKSİYONEL SONUÇLARIMIZ

SERVİKAL TÜBERKÜLOZ LENFADENİT

OBSTRUKTİF UYKU APNE SENDROMU HASTALARINDA NOKTÜRİ

MANDİBULA FRAKTÜRLERİ

T1-T3 N0 ORAL DİL KANSERLERİNDE BOYUN LENFATİK BÖLGELERİNDE METASTAZIN ARAŞTIRILMASI

MERKEZİMİZDE İNCELENEN HASTALARDA TIKAYICI UYKU APNE HİPOPNE SENDROMU VE SİSTEMİK HASTALIK BİRLİKTELİĞİ

SIK DEĞİŞKEN BAĞIŞIKLIK EKSİKLİĞİ HASTALARINDA KULAK BURUN BOĞAZ BULGULARI

NAZAL POLİPOZİSE BAĞLI BURUN TIKANIKLIĞININ UYKUDA SOLUNUM BOZUKLUKLARI VE UYKU KALİTESİ ÜZERİNE ETKİSİ

RADİKAL BOYUN DİSEKSİYONU SONRASI BOYUN VENÖZ SİSTEMDEKİ DEĞİŞİKLİKLER

ANİ İŞİTME KAYBI HASTALARINDA İSKEMİ MODİFİYE ALBUMİNİN TANIDA VE PROGNOZDAKİ YERİ

SEPTORİNOPLASTİ SONRASI TEK TARAFLI İZOLE HİPOGLOSSAL SİNİR PARALİZİSİ: İKİ OLGU SUNUMU

TİROGLOSSAL DUKTUS KİSTLERİNDE PREOPERATİF TANI YÖNTEMLERİ

SOĞUK DİSSEKSİYON TEKNİĞİNE KARŞI PLAZMAKİNETİK TONSİLLEKTOMİ TEKNİĞİNDE POSTOPERATİF AĞRININ KARŞILAŞTIRILMASI

SÜSPANSİYON LARENGOSKOPİNİN POSTOPERATİF KOMPLİKASYONLARI

SİGARANIN KULAK BURUN BOĞAZ HASTALIKLARININ MEDİKAL VE CERRAHİ TEDAVİSİ ÜZERİNE ETKİLERİ

KOANAYA ULAŞAN İZOLE NAZAL POLİPLİ OLGULARDA KLİNİK DENEYİMİMİZ

VENTİLASYON TÜPÜ KOMPLİKASYONLARI

RUTİN PEDİATRİK ADENOTONSİLLEKTOMİLERDE MİKROSKOPİK HİSTOPATOLOJİK İNCELEME

PEDİATRİK TRAKEOTOMİ VE EV BAKIMI

ADENOTONSİLLEKTOMİNİN BÜYÜME ÜZERİNE ETKİLERİNİN KLİNİK VE BİYOKİMYASAL PARAMETRELERLE DEĞERLENDİRİLMESİ

BELL PARALİZİSİNDE TANI VE TEDAVİ YÖNTEMLERİ

HASTA VE HASTA YAKINLARI İÇİN EĞİTİM MATERYALİ HAZIRLANMASI; GENİZ ETİ VE BADEMCİK AMELİYATI GEÇİREN ÇOCUKLAR VE AİLELERİ İÇİN BOYAMA KİTAPÇIĞI

AYNI HASTADA KONVANSİYONEL SOĞUK DİSEKSİYON TEKNİĞİ İLE BİPOLAR ELEKTROKOTER TONSİLLEKTOMİNİN KARŞILAŞTIRILMASI

APNE-HİPOPNE İNDEKSİNİN FİZİK MUAYENE VE EPWORTH UYKULULUK SKALASI SKORLARI İLE İLİŞKİSİ

C-REAKTİF PROTEİN, PROKALSİTONİN VE ERİTROSİT SEDİMANTASYON HIZI'NIN KLİNİK PRATİKTE KULLANIMI

ADENOİD HİPERTROFİSİ ORANLARININ ÜST SOLUNUM YOLU OBSTRUKSİYONU SEMPTOMLARİ ÜZERİNE ETKİSİ

TONSİLLEKTOMİ VE ADENOTONSİLLEKTOMİ YAPILAN HASTALARIN ENDİKASYON, KOMPLİKASYON, POSTOPERATİF SONUÇLAR VE BEKLENTİ – SONUÇ İLİŞKİLERİ AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ

ANTERİOR SEPTAL BURUN KANAMALARINDA ELEKTROKOTERİZASYON MU KİMYASAL KOTERİZASYON MU?

KULAK BURUN BOĞAZ UYGULAMALARINDA ADLİ TIBBİ YAKLAŞIM VE RAPORLANDIRMA

ANJİOMATÖZ POLİP: VASKÜLER NEOPLAZİLERLE KARIŞABİLEN BİR NAZAL POLİP VARYANTI

İŞİTME CİHAZI KULLANAN HASTALARDA MEMNUNİYETİN DEĞERLENDİRİLMESİ

LARENGOFARENGEAL REFLÜ VE GASTROÖZAFAGEAL REFLÜ HASTALIĞI ARASINDA SEMPTOMATİK VE ENDOSKOPİK İLİŞKİNİN KARŞILAŞTIRILMASI

TONSİLLEKTOMİNİN AĞIZ AÇIKLIĞI ÜZERİNE ETKİSİ

MANDİBULA KIRIKLARINDA KLİNİK DENEYİMLERİMİZ: 412 OLGUNUN SUNUMU

TONSİLLEKTOMİ ENDİKASYONLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ VE TONSİLLEKTOMİ HAKKINDA ÇAĞDAŞ DÜŞÜNCE

NORMAL İŞİTMEYE SAHİP KİŞİLERDE LOGON STİMULUS KULLANILARAK YAPILAN SERVİKAL VESTİBÜLER UYARILMIŞ MİYOJENİK POTANSİYEL (VEMP) ÖLÇÜMÜ

SERVİKAL ÖZOFAGUS YERLEŞİMLİ HETEROTROPİK GASTRİK MUKOZA TİPİ VE HELİKOBAKTER PİLORİ VARLIĞI İLE LARENGOFARENGEAL REFLÜ İLİŞKİSİ

KÖTÜ ORAL HİJYEN İLE TONSİL HİPETROFİSİ ARASINDA BİR İLİŞKİ BULUNABİLİR Mİ?

LARENGEAL ELEKTROMYOGRAFİ

TOTAL LARENJEKTOMİ SONRASI PERİSTOMAL NÜKS

KBB UZMANLIK EĞİTİMİNDE ETKİN BİR MAKALE SAATİ UYGULAMASI İÇİN ÖNERİLER

BENİGN PAROKSİSMAL POZİSYONEL VERTİGODA SERVİKAL LORDOZUN DEĞERLENDİRİLMESİ: PİLOT ÇALIŞMA

LARİNKS SKUAMOZ HÜCRELİ KARSİNOMU VE HELİKOBAKTER PİLORİ İLİŞKİSİ: HİSTOPATOLOJİK VE SEROLOJİK ÇALIŞMA

OKRONOZİS: NADİR BİR DİSPNE NEDENİ

VENTİLASYON TÜPÜNÜN ORTA KULAĞA ATILIMI (MEDİAL GÖÇÜ): 2 OLGU SUNUMU

TİROGLOSSAL DUKTUS KİSTİ KARSİNOMUNDAN KAYNAKLANAN OKKÜLT LENF NODU METASTAZI: OLGU SUNUMU

TIKAYICI UYKU APNE CERRAHİ TEDAVİSİNDE UVULOPALATOFARİNGOPLASTİ İLE BERABER UYGULANAN HİPOFARENGEAL YÖNTEMLER

GERİATRİK VERTİGOLU HASTALARDA ETYOLOJİK DAĞILIMIN PSİKOJENİK SEMPTOMLAR VE İŞLEV KAYIPLARI İLE İLİŞKİSİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ

LARENKS CERRAHİSİ EĞİTİMİNDE KOYUN LARENKSİ KULLANIMI

DIŞ KULAK YOLU YABANCI CİSİMLİ 117 HASTANIN TANI VE TEDAVİSİ

PRİMER OPTİK SİNİR MENENJİOMUNA YENİ BİR MİNİMAL İNVAZİV CERRAHİ YAKLAŞIM: OLGU SUNUMU

SUBMANDİBÜLER BEZ PLEOMORFİK ADENOMLARI

KONVANSİYONEL KÜRETAJ ADENOİDEKTOMİ SONRASI REZİDÜ ADENOİD DOKUNUN DEĞERLENDİRİLMESİ

BLEFAROPLASTİ SONUÇLARIM: 50 VAKALIK SERİ

TULAREMIYE BAĞLI SERVİKAL LENFADENOPATİ TANISI ALMIŞ HASTALARDA TEDAVİ YÖNETİMİ

FAKTÖR 7 EKSİKLİĞİ OLAN BİR OLGUDA CERRAHİ: ADENOİDEKTOMİ TECRÜBESİ

ORTA DERECEDE OBSTRÜKTİF UYKU APNE SENDROMU OLGUSUNDA ÜST HAVAYOLU OBSTRÜKSİYONU DEĞİŞİKLİKLERİNİN DOĞAL UYKU EVRELERİNE GÖRE VİDEOENDOSKOPİK GÖRÜNTÜLENMESİ

KRONİK AĞRININ AYIRICI TANISINDA TIKAYICI UYKU APNE SENDROMU

KULAK AMELİYATLARI İÇİN ÖLÇME DEĞERLENDİRME ARAÇLARI

TIKAYICI UYKU APNESİ SENDROMUNDA PLASMA İNTERLÖKİN-6, İNTERLÖKİN-10 VE TÜMÖR NEKROZİS FACTOR -α DÜZEYLERİ

SEPTAL CERRAHİDE TİTANYUM KLİPSİN KARTİLAJ ÜZERİNDEKİ ETKİLERİ VE TAVŞAN MODELİNDE, UNİLATERAL VEYA BİLATERAL PERİKONDRİUM ELEVASYONU İLE KARŞILAŞTIRILMASI

SEPTOPLASTİ SONRASI KULLANILAN NAZAL TAMPONLARIN HASTANIN ANKSİYETESİ VE AĞRI ŞİDDETİ ÜZERİNE ETKİSİ

LARENKS SKUAMÖZ HÜCRELİ KARSİNOMLARIN PROGNOZUNDA CLAUDİN 3 ,4 , 7'NİN YERİ

TAŞIYICI OLARAK SPONGOSTAN KULLANARAK DENEYSEL SUBKONDİLER MANDİBULA FRAKTÜRLERİNİN İYİLEŞMESİ ÜZERİNE STRONSİYUMUN ETKİSİNİN ARAŞTIRILMASI

BEYAZ KAN HÜCRESİ-ORTALAMA TROMBOSİT HACMİ ORANI: OBSTRUKTİF UYKU APNE SENDROMU İÇİN YENİ BİR BELİRTEÇ

ERİŞKİN HASTALARDA KEPÇE KULAK DÜZELTİLMESİNDE ÖNDEN YAYGIN KIKIRDAK AŞINDIRMA YÖNTEMİ İLE MUSTARDÉ DİKİŞİ, SINIRLI ÖNDEN KIKIRDAK AŞINDIRMA VE POSTAVRİKÜLER FASYAL FLEP BİRLEŞİK YÖNTEMLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI

RİNOORBİTAL MUKORMİKOZİSLİ HASTALARDA TEDAVİ YAKLAŞIMIMIZ

STEROİD TEDAVİSİ ALAN ASTIMLI HASTALARDA OROFARİNGEAL BAKTERİYEL FLORA

OBSTRÜKTİF UYKU APNESİ OLAN HASTALARDA POSTURAL DENGE VE DÜŞME RİSKİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ

KOMPANSE KONKA HİPERTROFİSİ PATOGENEZİNDE BÜYÜME FAKTÖRLERİNİN ROLÜ

ANİ İŞİTME KAYIPLI HASTALARDA KURTARMA TEDAVİSİ: İNTRATİMPANİK STEROİD

KOMPANSE KONKA HİPERTROFİSİ PATOGENEZİNDE BÜYÜME FAKTÖRLERİNİN ROLÜ

YÜKSEK YERLEŞİMLİ JUGULAR BULBUS’DA GÖRÜLEN İŞİTME KAYBI TÜRLERİNİN ODYOLOJİK VE RADYOLOJİK AÇIDAN DEĞERLENDİRMESİ

NAZOFARENKS KARSİNOMUNDA RADYOTERAPİ SONRASI SUPERİOR LARENGEAL SİNİR FONKSİYONUNUN LARENGEAL ELEKTROMİYOGRAFİ İLE DEĞERLENDİRİLMESİ

SOĞUK-BIÇAK DİSSEKSİYON SONRASI BİPOLAR KANAMA KONTROLLÜ VE İĞNE-UÇLU MONOPOLAR KOTERLE TONSİLLEKTOMİ: CERRAHİ TEKNİKLERİN RANDOMİZE, KONTROLLÜ, TEK-KÖRLÜ VE PROSPEKTİF KARŞILAŞTIRILMASI

PAROTİDEKTOMİ OPERASYONU YAPILAN HASTALARDA UZUN DÖNEM KLİNİK DENEYİMİMİZ

SEPTOPLASTİNİN MEAN PLATELET VOLUME VE İNFLAMASYON MARKERLARI ÜZERİNE ETKİSİ

SUPERİOR LARENGEAL SINIRIN EKSTERNAL DALI VE REKÜRREN LARENGEAL SİNİR VARYASYONLARI VE BOYUN ÇEVRESİ ARASINDA İLİŞKİ: KADAVRA ÇALIŞMASI

ERKEK HASTALARDA NAZAL SEPTUM DEVİASYONUN CİNSEL İŞLEV BOZUKLUĞU ETKİLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ

KISA DÖNEM ORAL KORTİKOSTEROİD KULLANIMININ PEDİATRİK UYKU BOZUKLUĞU VE ADENOİD HİPERTROFİSİNE ETKİSİ

SOĞUK BIÇAK GLOTTOPLASTİ SES FEMİNİZASYONUNDA BAŞARILI BİR CERRAHİ: OBJEKTİF VE SUBJEKTİF SONUÇLAR

SEPTAL DEVİASYONUN PARANAZAL SİNÜS ANATOMİSİNE ETKİSİ

SEPTAL KRETİ ÇIKARTMADA PİEZOELEKTRİK CERRAHİ ALTERNATİF OLABİLİR Mİ?

ÜFLEMELİ ENSTRÜMANLARIN SES KALİTESİ ÜZERİNE ETKİSİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ

ENDOSKOPİK VE KONVANSİYONEL SEPTOPLASTİNİN YAŞAM KALİTESİ ÜZERİNE ETKİLERİNİN VE SONUÇLARININ KARŞILAŞTIRILMASI

TEMPORAL KEMİK FRAKTÜRÜ SONRASI GEÇ DÖNEM FASİYAL SİNİR DEKOMPRESYON CERRAHİSİ SONUÇLARIMIZ

NAZAL FRAKTÜR TANISINDA LATERAL NAZAL GRAFİ DUYARLILIĞININ ARAŞTIRILMASI; RETROSPEKTİF KLİNİK ÇALIŞMA

SON 7 YIL İÇİNDEKİ PAROTİS KİTLESİ HASTALARIMIZIN DEĞERLENDİRİLMESİ: 211 HASTANIN RETROSPEKTİF ANALİZİ

GENÇ ERKEKLERDE PARMAK EMME ALIŞKANLIĞININ EKSTERNAL NAZAL MORFOLOJİ ÜZERİNE ETKİSİ: FOTOGRAMETRİK ÇALIŞMA

RUTİN ADENOİDEKTOMİ/TONSİLLEKTOMİ/ADENOTONSİLLEKTOMİ SPESMEN İNCELEMESİ NEDEN GEREKLİ, NEDEN GEREKLİ DEĞİL?

SERVİKAL LENF NODUNDA MALİGNİTE PREDİKSİYONU, KLİNİK SONUÇLARIMIZ

TIP FAKÜLTESİ SON SINIF ÖĞRENCİLERİNİN KULAK BURUN BOĞAZ STAJ EĞİTİMİNE BAKIŞLARI

PREOPERATİF RİNOPLASTİ HAKKINDA ARAŞTIRMA YAPMA VE HASTA MEMNUNİYETİ ÜZERİNE ETKİSİ

PAROTİS BEZİ TÜMÖRÜ OLAN HASTALARDA BENİGN VE MALİGN KİTLELERİN AYIRICI TANISINDA SİSTEMİK İNFLAMATUAR BELİRTEÇLERİN ÖNEMİ

ORBİTAL BLOW-OUT FRAKTÜRLERİNİN REKONSTRÜKSIYONUNDA KULLANILAN BİYOMATERYALLERİN POSTOPERATİF SONUÇLARININ KARŞILAŞTIRILMASI

İNSİDENTAL ve İNSİDENTAL OLMAYAN PAPİLLER TİROİD MİKROKARSİNOMLARI ARASINDAKİ KLİNİK ve HİSTOPATOLOJİK FARKLILIKLAR NELER?

TONSİLLEKTOMİ UYGULANAN ERİŞKİN HASTALARDA AMELİYAT ÖNCESİ ANKSİYETE VE AMELİYAT SONRASI AĞRI KORELASYONUNUN DEĞERLENDİRİLMESİ

GÜNÜMÜZDE KADINLARIN ESTETİK UYGULAMALARA BAKIŞI NASILDIR? SANAL ESTETİK ALGISI VE SOSYAL MEDYA REKLAMLARININ ESTETİK MÜDAHALE KARARI ALIRKEN ETKİSİ NE KADARDIR?

İNATÇI POSTURAL ALGISAL DENGESIZLIK İÇİN ÖN BELİRLEYİCİLERİN SAPTANMASI

PAP TEDAVİSİ UYUMSUZLUĞU OLAN OSAS HASTALARININ YAŞ, CİNSİYET, BMİ VE AHİ'LERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI

TONSİLLEKTOMİ SONRASI GEÇ DÖNEM KANAMALARDA HEMATOLOJİK PARAMETRELERİN ANALİZİ

SİGARA İÇENLERİN KOKU YETENEKLERİ

İŞİTME ENGELİ ÖLÇEĞİ-YAŞLI GEÇERLİK VE GÜVENİRLİK: TÜRK POPÜLASYONUNDA TARAMA VE UZUN FORMLARININ KULLANIMI

BİLGISAYARLI TOMOGRAFİ VE MANYETİK REZONANS GÖRÜNTÜLEMEDE TESPİT EDİLEN SEREBRAL LATERAL VENTİKÜLER ASİMETRİNİN VERTİGO İLE İLİŞKİSİ

SAĞLIKLI YETİŞKİNLERDE MULTİ-FREKANS TİMPANOMETRİ VE ORTA KULAK REZONANS FREKANSI: KLİNİK NORMATİF DEĞERLER

KLİNİĞİMİZDE BELL PARALİZİSİ TANISI ALAN HASTALARIN RETROSPEKTİF ANALİZİ

SAĞLIKLI YETİŞKİNLERDE HAVA VE KEMİK İLETİMLİ SERVİKAL VESTİBÜLER UYARILMIŞ MYOGENİK POTANSİYEL TESTLERİNİN STANDARDİZASYONU

TEMPOROMANDİBULER EKLEM DİSFONKSİYONLU HASTALARDA KLİNİK VERİLERİN RETROSPEKTİF ANALİZİ

LATERAL OSTEOTOMİNİN RİNOPLASTİNİN ESTETİK, PSİKOLOJİK VE FONKSİYONEL SONUÇLARI ÜZERİNE ETKİLERİ

SERVİKAL REAKTİF LENFADENOPATİLİ ÇOCUKLARDA NÖTROFİL/LENFOSİT VE PLATELET/LENFOSİT ORANLARININ ROLÜ

TÜRKİYE'DE KBB HASTALIKLARI ALANINDA SIK KULLANILAN ONAM FORMLARININ OKUNABİLİRLİKLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ

İŞİTME ENGELİ ÖLÇEĞİ - ERİŞKİN: UZUN VE TARAMA FORMLARININ TÜRKÇE SÜRÜMÜNÜN GEÇERLİĞİNİN VE GÜVENİRLİĞİNİN İNCELENMESİ

YETİŞKİNLERDE GERÇEK KULAK ÖLÇÜM SONUÇLARI: BÖLGESEL BİR ANALİZ

MALİGN OTİTİS EKSTERNA'NIN KLİNİK ÖZELLİKLERİ VE TEDAVİSİNDE CERRAHİNİN ROLÜ

BİLİMSEL ARAŞTIRMACI PROGRAMI GELİŞTİRME SÜRECİNDE ÖĞRENME HEDEFLERİNİN BELİRLENMESİNDE KAPSAYICI YÖNTEM

NORMAL İŞİTMESİ OLAN HASTALARDA TİNNİTUSUN ETKİSİ

ÖSTAKİ KANALI OBSTRÜKSİYON MATERYALİNİN RADİKAL MASTOİDEKTOMİ KAVİTESİ KONTROLÜNDEKİ ETKİSİ: 10 YILLIK DENEYİMİN RETROSPEKTİF ANALİZİ

ENDOSKOPİK ENDONAZAL DAKRİYOSİSTORİNOSTOMİ AMELİYATINDA FONKSİYONEL VE ANATOMİK BAŞARININ ANALİZİ

SEPTORİNOPLASTİ YAPILAN HASTALARDA SOSYAL GÖRÜNÜŞ KAYGISININ HASTA MEMNUNİYETİNE ETKİSİNİN ARAŞTIRILMASI

AÇIK TEKNİK SEPTORİNOPLASTİDE HASTA MEMNUNİYETİNİN YAŞAM KALİTESİ ÖLÇEKLERİ İLE DEĞERLENDİRİLMESİ

PAROTİDEKTOMİ AMELİYATLARI SONRASI GELİŞEN PARALİZİLERİN SYDNEY FASİAL SKORLAMA SİSTEMİYLE DEĞERLENDİRİLMESİ

OKLÜZYON ETKİSİNİN KEMİK YOLU EŞİK DEĞERLERİ VE TİMPANOMETRİK DEĞERLERLE İNCELENMESİ

OTOSKLEROZ HASTALARINDA ENDOSKOPİK STAPEDOTOMİ CERRAHİSİNDE BAŞARIYI ETKİLEYEN FAKTÖRLERİN DEĞERLENDİRİLMESİ

KAS GERİLİM DİSFONİLİ HASTALARDA ABDOMİNAL (DİYAFRAM) SOLUNUM EĞİTİMİNİN AERODİNAMİK PARAMETRELER ÜZERİNE ETKİSİ

KLİNİĞİMİZDE TEDAVİ GÖREN ANİ İŞİTME KAYIPLARINDA UYGULANAN TEDAVİ SONUÇLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ

TONSİLLEKTOMİ SONRASI KANAMA: BİZMUT SUBGALLATIN ETKİSİ

YATARILARAK TEDAVİ EDİLEN EPİSTAKSİSLİ HASTALARIN DEĞERLENDİRİLMESİ VE HASTALARA YAKLAŞIM

TRANSLABİRENTİN YAKLAŞIMLA VESTİBÜLER SCHWANNOMA CERRAHİSİ: SONUÇLAR VE KOMPLİKASYONLAR

AKROMEGALİNİN KOKU FONKSİYONLARI ÜZERİNE ETKİSİ

EFÜZYONLU OTİTİS MEDİALI ÇOCUKLARDA ORTA KULAK EFÜZYONLARINDA KALPROTEKTİN VARLIĞININ DEĞERLENDİRİLMESİ VE TÜMÖR NEKROZ FAKTÖR-ALFA VE İNTERLÖKİN-8 İLE İLİŞKİSİ

PETROZ APEKS PNÖMATİZASYONLU TEMPORAL KEMİKLERDE ANTERİOR EPİTİMPANİK RESES VE COG ÇIKINTISININ ÜÇ BOYUTLU MORFOMETRİK DEĞERLENDİRMESİ

BİRİNCİ BASAMAK TEDAVİ HİZMETLERİNDE AKUT BAKTERİYEL TONSİLİT VE VİRAL ÜST SOLUNUM YOLU ENFEKSİYONU TANI VE TEDAVİ ÖLÇÜTLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ

42 RİNOLİT HASTASININ KLİNİK VE RADYOLOJİK BULGULARININ DEĞERLENDİRİLMESİ

OBSTRÜKTİF UYKU APNE SENDROMUNDA HAVA YOLUNUN STATİK VE DİNAMİK DEĞERLENDİRME SONUÇLARININ KARŞILAŞTIRILMASI

POSTORİKÜLER İNSİZYONUN AURİKÜLA PROTRÜZYONU ÜZERİNE ETKİSİ: 1 YILLIK DENEYİM

KRONİK OTİTİS MEDİANIN HEMATOLOJİK PARAMETRELERE ETKİSİ

KRONİK SÜPÜRATİF OTİTİS MEDİA'DA PREOPERATİF YÜKSEK ÇÖZÜNÜRLÜKLÜ TEMPORAL KEMİK BİLGİSAYARLI TOMOGRAFİ İLE İNTRAOPERATİF BULGULARIN UYUMLULUĞUNUN RETROSPEKTİF ANALİZİ

İZOLE İNKUS DEFEKTİ İÇİN HİDROKSİAPATİT PORP, HİDROKSİAPATİT BONE CEMENT VE OTOGREFT İNKUS İNTERPOZİSYONU YÖNTEMLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI

DERİN BOYUN ENFEKSİYONU: KLİNİK SONUÇLARIMIZ

MAKSİLLEKTOMİ-10 YILLIK CERRAHİ DENEYİMİMİZ

GENİŞ PERFORASYONLARDA ENDOSKOPİK TİMPANOPLASTİ SONUÇLARIMIZ

TRAKEOSTOMİLİ PALYATİF BAKIM HASTALARININ PLANSIZ HASTANE BAŞVURU NEDENLERİ: RETROSPEKTİF ÇALIŞMA

NORMAL İŞİTEN YETİŞKİNLERDE TİPTRODE ELEKTROT ELEKTOKOKLEOGRAFİ YANITLARI

İŞİTSEL NÖROPATİ SPEKTRUM BOZUKLUĞUNDA KONTRALATERAL SUPRESYON İLE EFFERENT SİSTEMİN DEĞERLENDİRİLMESİ

SEPTOPLASTİ SONRASI İDEAL İNTRANAZAL SPLİNT KULLANIM SÜRESİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ: PROSPEKTİF RANDOMİZE KLİNİK ÇALIŞMA

ADENOTONSİLLEKTOMİNİN BÜYÜME ÜZERİNE ETKİSİ NEDİR?

COVID 19 SONRASI UZAMIŞ KOKU BOZUKLUĞU OLAN HASTALARIN KOKU TERAPİSİ İLE DEĞERLENDİRİLMESİ

BAŞ DÖNMESİ VE DENGESİZLİK ŞİKAYETİ OLAN TEK TARAFLI KOKLEAR İMPLANT KULLANICILARINDA VESTİBÜLER FONKSİYONLAR

BİLATERAL OTOSKLEROZ HASTALARINDA UNİLATERAL STAPES CERRAHİSİNİN POSTOPERATİF BULGULARI: HASTANIN YAŞI CERRAHİ SONRASI ODYOLOJİK SONUÇLARI ETKİLER Mİ?

COVID-19 VE FASİAL PARALİZİ ARASINDAKİ İLİŞKİ

COVİD-19 PANDEMİSİNDE KULAK BURUN BOĞAZ POLİKLİNİĞİNE BAŞVURAN OLGULARIN SEMPTOMATOLOJİSİ

DERİN BOYUN ENFEKSİYONLARINDA DELTA NÖTROFİL İNDEKSİN PREDİKTİF MARKER OLARAK KULLANILMASI

ÜZÜM ÇEKİRDEĞİ ÖZÜNÜN FARKLI DOZLARININ AKUSTİK TRAVMA ÜZERİNE ETKİSİ

İLERİ EVRE LARİNKS KANSERLERİNDE TİROİDEKTOMİ YAPMAK GEREKLİ MİDİR?

DİSLOKASYON DIŞI TEMPOROMANDIBULAR HASTALIKLARDA MODİFİYE KAPALI REDÜKSİYON MANEVRASININ ETKİNLİĞİ

FREKANS MODÜLASYON (FM) İŞİTMEYE YARDIMCI DİNLEME CİHAZININ KOKLEAR İMPLANTLI İLKÖĞRETİM BİRİNCİ SINIF ÖĞRENCİLERİNDE OKUL PERFORMANSINA ETKİSİ: BOYLAMSAL BİR ÇALIŞMA

TIKAYICI UYKU APNESİNDE AZALMIŞ EPİFİZ BEZİ HACMİ

COVID-19 HASTALARINDA KOKU VE TAT KAYBI

TÜRKİYE'DE KULLANILAN İNTRANAZAL KORTİKOSTEROİD SPREYLERİN PROSPEKTÜSLERİNDEKİ KULLANIM TALİMATLARININ İNCELENMESİ

BOYUN DİSEKSİYONU YAPILAN ALT DUDAK SKUAMÖZ HÜCRELİ KARSİNOMU OLAN HASTALARIN KLİNİK VE HİSTOPATOLOJİK SONUÇLARI

ORTA KULAĞA TOPİKAL OLARAK UYGULANAN ANTİFUNGAL İLAÇLARIN OTOTOKSİK ETKİLERİNİN HİSTOPATOLOJİK İNCELENMESİ

NAZAL PROJEKSIYONUN DEVAMLILIĞININ SAĞLANMASI VE NAZAL PROJEKSIYONUN SÜRDÜRÜLMESI İÇIN UYGULANAN BURUN DIKIŞLERININ ETKINLIĞININ KARŞILAŞTIRILMASI

DİSFONİLERDE GRUP SES TERAPİLERİNİN ETKİNLİĞİ: KAPSAM DERLEMESİ

ÇOCUKLARDA ADENOTONSİLLEKTOMİNİN DUYGUSAL VE DAVRANIŞSAL PROBLEMLER ÜZERİNE ETKİSİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ

DİL VE KONUŞMA TERAPİSİ ÖĞRENCİLERİNDE DİSFAJİNİN KLİNİK VE ENSTRÜMANTAL DEĞERLENDİRMESİ: FARKINDALIK VE BİLGİ DÜZEYLERİ

KORONAVİRÜS HASTALIĞI 2019 (COVID-19) GEÇİREN BİREYLERDE AŞILANMA DURUMUNUN TAT VE KOKU ÜZERİNDEKİ ETKİSİNİN İNCELENMESİ

TÜRK ÇOCUKLARININ FONOLOJİK GELİŞİM ÖZELLİKLERİNE GÖRE ARTİKÜLASYON TARAMA ÖLÇEĞİ NORMATİF VERİ ÇALIŞMASI

COVİD-19 HASTALARINDA KOKU VE TAT BOZUKLUĞU VE ODYO-VESTİBÜLER SEMPTOMLAR

3 BOYUTLU YAZICI KULLANILARAK HAZIRLANAN YÜZ MODELİNDE BOTOKS UYGULAMALARI EĞİTİMİ

DEMİR EKSİKLİĞİ ANEMİSİNİN KOKU FONKSİYONU VE MUKOSİLİYER KLİRENS ÜZERİNE ETKİSİ

İŞİTME CİHAZINI DÜZENLİ OLARAK KULLANMAYAN BİREYLERDE UYGUN AMPLİFİKASYON İLE KULLANIM SÜRESİNİN İNCELENMESİ

ÇOCUKLARDA ÖZNEL GÖRSEL DİKEY'İN KOVA TESTİ İLE DEĞERLENDİRİLMESİ