KBB-Forum 2002 , Cilt 1, Sayı 2

LİPOPOLİSAKKARİT İLE OLUŞTURULAN ENDOTOKSEMİ MODELİNDE L-ORNİTİNİN RAT İÇ KULAĞINA ETKİSİ

Kemal GÖRÜR, MD1; Cengiz ÖZCAN, MD1; Leyla CİNEL, MD2; Kansu BÜYÜKAFŞAR, PhD3; Lülüfer TAMER, PhD4; İsmail CİNEL, MD, PhD5
1Department of ENT, University of Mersin, Mersin, Turkey
2Department of Pathology, University of Mersin, Mersin, Turkey
3Department of Pharmacology, University of Mersin, Mersin, Turkey
4Department of Biochemistry, University of Mersin, Mersin, Turkey
5Department of Anesthesiology and Reanimation, University of Mersin, Mersin, Turkey
Amaç: Lipopolisakkarit ile oluşturulan endotoksemide rat iç kulak histopatolojisi ile ornitin tedavisi ve P 53 ekspresyonu arasındaki ilişkinin araştırılması.

Gereç ve Yöntemler: Yirmi dört sağlıklı rat rasgele dört gruba ayrıldı. Birinci grup kontrol grubu olarak seçildi ve intra peritoneal serum fizyolojik verildi; İkinci gruba intraperitoneal endotoksin; Üçüncü gruba intraperitoneal ornitin ve serum fizyolojik, dördüncü gruba endotoksin ve ornitin verildi.

Bulgular: İkinci ve dördüncü grup ratların stria vaskülarislerinde konjeyon, supepitelyal ödem ve modiolusun membranöz labirent bölümünde lökosit ve plazma hücre infiltrasyonu gözlendi. Meatus akustikus internusta yer alan vestibulokoklear ve fasiyal sinirlerde enflamasyon saptanmadı. Gruplar arasında plazma nitrit/nitrat ve MDA seviyelerini karşılaştırdığımızda, birinci ile ikinci, birinci ile üçüncü, birinci ile dördüncü, ikinci ile üçüncü, üçüncü ile dördüncü gruplar arasında istatistiksel olarak anlamlı fark bulduk. Buna karşın, iki ile dördüncü grup arasında anlamlı bir fark bulunamadı. İmmünohistokimyasal olarak hiçbir grupta p53 immünreaktif hücre saptanmadı.

Sonuç: L- ornitin rat kokleasındaki septik bulguları düzeltememektedir. Anahtar Kelimeler : İçkulak immünitesi, labirentit, sepsis, endotoksin, işitme kaybı, endotoksemi