Yazarlara Bilgi

KBB-Forum, başka bir yerde yayınlanmamış veya yayın için gönderilmemiş olmak kaydıyla "araştırma", "klinik çalışma”, "teknik yazı", ve "derleme" türlerinde yazıları kabul eder. Bütün yazılar, derginin yazım kurallarına uygunluğu açısından editörlerin ve bilimsel içeriği açısından en az iki danışma kurulu üyesinin kontrolundan geçer. Bilimsel yazıların tam metin dili Türkçe veya İngilizce olabilir.

YAZININ HAZIRLANMASI

Makale düzenindeki bütün araştırma yazılarında aşağıdaki bölümler bulunmalıdır.

Başlık, makalenin içeriğini tam olarak ifade etmelidir.

Yazar isimleri ve kurumları, yazının ana dokümanında bulunmamalıdır. Bu bilgiler yazının dergiye yollanması aşamasında girilecektir. Her yazar, makalenin içeriğini oluşturan çalışmada rol almış olmalıdır. Makale içeriğinden çıkartılan ana sonuçlara etki eden bütün bölümler, en az bir yazarın sorumluluğundadır. "Sonuçlardan sorumlu yazar", belirtilmediği taktirde, birinci sıradaki isim olarak kabul edilir. Yayının değerlendirilmek üzere dergiye kabulü için, yazar(lar)ın YAYIN HAKKI (COPYRIGHT) FORMU'nu eksiksiz doldurması ve imzalı belgenin bir tarayıcıdan elde edilmiş PDF dosyası formatındaki örneğinin www.KBB-Forum.net internet adresinden sisteme yüklenmesi ön koşuldur. Çok yazarlı makalelerde yazarların makaleye katkıları yayın hakkı devir formu içinde tanımlanmış olmalıdır.

Makale gönderimi sırasında tüm yazarlardan ORCID ID istenir. ID, ücretsiz olarak http://orcid.org adresinden alınabilir. 

Özet: Türkçe ve İngilizce yazılmış makalelerin her birinde, 100 sözcükten az ve 250 sözcükten çok olmayacak şekilde Türkçe "ve" İngilizce özet bulunmalıdır. İngilizce özetin başına yazının İngilizce başlığı da yazılmalıdır. Özetler yazının amacını, temel yöntem ve uygulamaları, bulguları, istatistiksel anlamlılığı ve sonuçları içermelidir. Araştırma yazılarına ait özetler, aşağıda örneği bulunan sistematik düzene göre yazılmış olmalıdır. Olgu sunumu, derleme ve teknik yazı türlerinde metin ve özetler düz yazı formatında olabilir.

Araştırma türündeki yazılarda ana metin, her biri başlıklarla ayrılmış olarak "Giriş", "Yöntem ve Gereçler", "Bulgular", "Tartışma ve Sonuçlar" ve "Kaynaklar" bölümlerini içermelidir. Olgu sunumu, derleme, ve teknik yazı türlerindeki bölümleme, yazının içeriğine göre farklı olabilir.

Giriş: Makalenin yazılma amacı açık olarak belirtilmeli ve bunun gerekçeleri özetlenmelidir.

Yöntem ve Gereçler: Çalışmanın yapıldığı kişi ve nesnelerin seçim kriterleri açıkça belirtilmelidir. Kullanılan yöntemler, başkalarının da tekrarlayabileceği detaylarıyla tanımlanmış olmalıdır. Özelliği olan ve bilinen yöntemler için kaynak gösterilmeli, kullanılan yöntemin niçin seçildiği belirtilmeli ve kısıtlılıkları açıklanmalıdır. Bütün ilaçların ve kimyasal maddelerin jenerik isimleri, dozları ve veriliş biçimleri belirtilmiş olmalıdır. Kullanılan istatistik yöntem, okuyucuların elde edilen bulgular üzerinde tekrarlayabilecekleri şekilde açıkça belirtilmiş olmalıdır. Örnekleme yöntemleri ve tedavi komplikasyonları tanımlanmalı, yüzdelerle birlikte gözlenen sayılar da verilmeli ve varsa, istatistik için kullanılan bilgisayar programının adı belirtilmelidir. Bütün makalelerde, çalışmayla ilgili etik kurul onayının dergiye gönderilmesi zorunludur. Özellikle resimlerde olmak üzere, hasta isimleri, isim kısaltmaları, protokol numaraları, hastane isimleri gibi kimlik tanımlayan işaret ve ifadeler kullanılmamalıdır.

İnsanlar üzerinde yapılmış araştırma ve klinik çalışmalar için "Klinik Araştırmalar Etik Kurulu"ndan onay belgesi ve çalışmaya katılmış insanlardan imzalı "bilgilendirilmiş gönüllü olur belgesi"nin; hayvanlar üzerinde yapılan araştırmalarda ise "Deney Hayvanları Etik Kurul’undan onay belgesi”nin alındığı ve tüm hayvanların "Laboratuar Hayvanlarının Bakım ve Kullanımı Kılavuzu"na uygun olarak insancıl bir muameleye tabi tutulduğu bu bölümde belirtilmelidir.

Bulgular: Çalışmadan elde edilen bulgular, yazının mantık akışına uygun sırada metin, tablolar, veya resimler halinde gösterilmelidir. Tablo ve resimlerde bulunan verilerin tamamı metin içinde tekrarlanmamalı, sadece önemli olanları vurgulanmalıdır.

Tartışma ve Sonuçlar: Sadece çalışmadan elde edilen bulgulardan çıkartılacak yeni ve önemli sonuçlar tartışılmalıdır. Çalışmanın sonuçları amaçlar ile ilişkilendirilmeli, elde edilen bulguların desteğini taşımayan ve kesin olmayan sonuçların bildirilmesinden kaçınılmalıdır.

Yazarlar, makaleleriyle ilgili dolaylı veya dolaysız ticari bağlantıları (istihdam edilme, doğrudan ödemeler, hisse senedine sahip olma, firma danışmanlığı, patent lisans ayarlamaları, hizmet bedeli gibi) varsa bu ilişkiyi burada açıklamalıdırlar. Böyle bir ilişki yoksa olmadığını belirtilmelidirler.

Maddi ve teknik destek: Araştırma için alınmış finansal destek, bağış ve diğer bütün editöryal (istatistiksel analiz, yazın dili açısından değerlendirme) ve/veya teknik yardım varsa burada belirtilmelidir. Ayrıca yazarlar, varsa çalışmaya sponsorluk edenlerin çalışmanın tasarımı, veri toplanması, analizi ve sonuçların yorumlanması, raporun yazılması, yayın için gönderilmesine karar verilmesi gibi alanlardaki rollerini beyan etmelidirler.

Kaynaklar: Metin, tablolar ve resim açıklamalarında gösterilen kaynaklar arabik sayılarla (1,2,3...) ve parantez içinde ifade edilmelidir. Kaynaklar, metin içindeki geçiş sırasına göre dizilmelidir. Kaynaklarda bütün yazar isimleri yazılmalı; "et.al." ile "ve ark." şeklindeki kısaltmalar kullanılmamalıdır. Kaynak isimleri Index Medicus'da verilen şekillerine göre kısaltılmalıdır. Yayına kabul edilmiş, ancak henüz yayınlanmamış kaynaklar, sonunda "(baskıda)" ifadesi kullanılarak kaynak olarak gösterilebilir. Bilimsel yazı niteliği taşıyan Internet kaynaklarına da yer verilebilir. Kaynakların doğruluğu, yazar(lar)ın sorumluluğundadır.

Pubmed indekslerine kayıtlı kaynakların Pubmed numarası, kaynağın sonuna ve parantez içinde yazılmalıdır; bu şekilde, ilgili kaynağın özetine ulaşılması mümkün olabilecektir. Bu numaraya ulaşmak için PubMed internet sitesinden kaynağı aratmak yeterlidir. Aratma işlemi için kaynağın üç yazarının soyadını yan yana yazmak çoğu zaman yeterlidir; bu şekildeki arama istenen sonucu vermezse kaynağın başlığının tamamını yazarak arama yapmak da mümkündür. Arama sonucunda özetin altında PMID=xxxxxxx şeklinde yer alan numarayı, gösterdiğiniz kaynağın sonuna parantez içinde yazmanız gerekmektedir.

Örnekler:

 

 • Makale
  Little FB, Koufman JA, Kohut RI, Marshall RB. Effect of gastric acid on the pathogenesis of subglottic stenosis. Ann Otol Rhinol Laryngol 1985; 94:516-519. (PMID: 4051410)
 • Kitap bölümü
  Shires GT, Thal ER, Jones RC, Shires GT III, Perry MO. Trauma. In: Schwartz SI, ed. Principles of Surgery, 6th ed. New York: McGraw-Hill, 1994:175-224.
 • Kitap
  Kellman RM, Marentette LJ. Atlas of Craniomaxillofacial Fixation. New York: Raven Press, 1995.
 • Internet Kaynakları
  Shahinian HK, Suh RH, Jarrahy R. Combined infratemporal fossa and transfacial approach to excising massive tumors. Online ENT-Ear, Nose & Throat Journal Archives 1999.(Erişim tarihi: 10/02/2003)

Tablolar: Tablolar metin içindeki geçiş sıralarına göre arabik rakamlarla (1,2,3...) numaralandırılmalı ve her tablo için bir başlık bulunmalıdır. Tablolarda, standart deviasyon, ortalamaların standart hatası, p-değeri gibi istatistiksel önemi bildiren verilere yer verilmelidir. Tablonun yerinin metin içinde de belirtilmiş olması gerekir.

Resim, Çizim ve Grafikler: Elektronik ortamda gönderilecek resimler, çizimler ve grafikler en fazla 800 piksel genişlikte ve 600 piksel yükseklikte, en az 200 piksel genişlik ve 150 piksel yükseklikte olmalıdır. Fotoğraflar en az sıkıştırma faktörü kullanılarak ve en iyi kalitedeki JPEG görüntü formatında, sabit renk tonlamasına sahip çizimler GIF görüntü formatında gönderilmelidir. Gönderilen resim ve çizimler, derginin sayfa düzeninin gerektirdiği şekilde editörlerin kararıyla küçültülebilir veya çözünürlükleri değiştirilebilir.

Video klipler: Gönderilen video görüntüleri MPEG formatında olmalıdır.

Ölçüler: Bütün ölçüler metrik sistemde olmalıdır.

Kısaltmalar ve Semboller: Sadece kabul edilmiş standart kısaltmalar kullanılmalı, başlık ve özette kısaltma kullanımından kaçınılmalıdır. Kısaltmanın metin içinde ilk kullanıldığı yerde açılımı belirtilmiş olmalıdır.

Teşekkür: Yazar(lar), yazının hazırlanmasında emeği geçen ve yöntem, malzeme, veya finansal destek veren kişi ve kuruluşlara kısa bir teşekkür notu yazabilirler.

ETİK UNSURLAR

KBB-Forum, yazarlardan araştırma ve yayın etiğine uyumlu olunmasını istemektedir. İnsanlarda veya hayvanlarda gerçekleştirilen araştırmalarda ulusal ve uluslar arası etik kılavuzlara uyum ve ilgili etik kurullardan izin esastır. Makalelerin etik kurallara uygunluğu yazarların sorumluluğundadır.

İnsanlar üzerinde yapılan klinik çalışmalar ve araştırmalar: Dergi, "insan" öğesinin içinde bulunduğu tüm çalışmalarda "Helsinki Bildirgesi", "İyi Klinik Uygulamalar Kılavuzu" ve "İyi Laboratuvar Uygulamaları Kılavuzu”nda belirtilen esaslara ve T.C. Sağlık Bakanlığı'nın ilgili yönetmeliklerine uygunluk ilkesini kabul eder. Yazarlar makalenin “Yöntem ve Gereçler” bölümünde ilgili etik kuruldan onay ve çalışmaya katılmış insanlardan imzalı "bilgilendirilmiş gönüllü olur belgesi”ni aldıklarını belirtmek zorundadır. İnsanlar üzerinde yapılan deneysel araştırmalarda, "Klinik Araştırmalar Etik Kurulu"ndan izin alınması ve ilgili onay belgesinin dergiye gönderilmesi zorunludur. Etik Kurul Onay Belgesi’nin bir tarayıcıdan elde edilmiş PDF dosyası çevrimiçi yeni makale gönderim sürecinin başında sisteme yüklenmelidir. Etik Kurul onayının olmaması durumunda yazı yayınlanmayabilir.

Hayvanlar üzerinde yapılan araştırmalar: Hayvanlar üzerinde yapılan araştırmalarda, "Deney Hayvanları Etik Kurul"undan izin alınması ve ilgili belgenin bir kopyasının dergiye gönderilmesi zorunludur. Makalenin “Yöntem ve Gereçler” bölümünde, deneysel çalışmalarda tüm hayvanların "Laboratuar Hayvanlarının Bakım ve Kullanımı Kılavuzu"na (Guide for the Care and Use of Laboratory Animals, www.nap.edu/catalog/5140.html) uygun olarak insancıl bir muameleye tabi tutulduğu ve Deney Hayvanları Etik Kurul onay raporu alındığı belirtilmelidir. Hayvanlar üzerinde yapılan çalışmalarda ağrı, acı ve rahatsızlık verilmemesi için neler yapıldığı açık bir şekilde belirtilmelidir. Deney Hayvanları Etik Kurul Onay Belgesi’nin bir tarayıcıdan elde edilmiş PDF dosyası çevrimiçi yeni makale gönderim sürecinin başında sisteme yüklenmelidir. Deney Hayvanları Etik Kurul Onayı’nın olmaması durumunda yazı yayınlanmayabilir.

Çıkar Çatışmaları: Yazarlar, makaleleriyle ilgili çıkar çatışmalarını (varsa) bildirmelidirler. Eğer makalede dolaylı veya dolaysız ticari bağlantı (istihdam edilme, doğrudan ödemeler, hisse senedine sahip olma, firma danışmanlığı, patent lisans ayarlamaları, veya hizmet bedeli gibi) veya çalışma için maddi destek veren kurum mevcut ise yazarlar; kullanılan ticari ürün, ilaç, firma vb ile ticari hiçbir ilişkisinin olmadığını ve varsa nasıl bir ilişkisinin olduğunu, editöre sunum sayfasında ve ayrıca makalede kaynaklar bölümünden önce "Çıkar çatışması" başlığı altında bildirmek zorundadır.

Yazarlık Katkısı: Çok yazarlı makalelerde yazarların makaleye katkıları (fikir oluşturma, çalışma tasarımı, deneysel uygulamalar, istatistik, makalenin yazımı, v.b) açıklanmalı ve imzalı olarak dergiye (yayın hakkı devir formu kapsamı içinde) ulaştırılmalıdır.

Maddi ve teknik destek: Araştırma için alınmış finansal destek, bağış ve diğer bütün editöryal (istatistiksel analiz, yazın dili açısından değerlendirme) ve/veya teknik yardım varsa açıkça makalenin kaynaklar bölümünden önce bildirilmek zorundadır. Ayrıca yazarlar aşağıda belirtilen alanlarda, varsa çalışmaya sponsorluk edenlerin rollerini beyan etmelidirler: çalışmanın tasarımı, veri toplanması, analizi ve sonuçların yorumlanması, raporun yazılması, yayın için gönderilmesine karar verilmesi gibi.