KBB-Forum 2021 , Cilt 20, Sayı 1

AKROMEGALİNİN KOKU FONKSİYONLARI ÜZERİNE ETKİSİ

Özlem AKKOCA 1, MD; Ali KAVUZLU 1, MD; Tülay OMMA 2, MD; Ramazan ÖCAL 1, MD; Gökçe ŞİMŞEK 3, MD; Selda Kargın KAYTEZ 1, MD; Hatice ÇELİK 1, MD; Işılay TAŞKALDIRAN 2, MD;
1SBÜ Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Kulak Burun Boğaz Hastalıkları, Ankara, Turkey
2SBÜ Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları, Ankara, Turkey
3Kırıkkale Üniversitesi Tıp Fakültesi, Kulak Burun Boğaz Hastalıkları, Kırıkkale, Turkey
Amaç: Bu çalışmanın amacı, aktif akromegali hastaları ile biyokimyasal remisyondaki hastaların koku alma fonksiyonlarını karşılaştırmaktır.

Yöntem ve Gereçler: Çalışma, akromegali tanısı almış 2 hasta grubu ve bir kontrol grubu oluşturularak gerçekleştirildi. Grup 1 aktif akromegali hastalarından oluşuyordu. Grup 2'de biyokimyasal remisyon olduğu belirlenen hastalar yer aldı. Grup 3 sağlıklı gönüllülerden oluşmaktaydı. Koku alma fonksiyonları Brief Smell Identification Test (BSIT) ile değerlendirildi.

Bulgular: Çalışmaya toplam 69 hasta dahil edildi. Grup 1'de kan insülin benzeri büyüme faktörü 1'in (IGF-1) medyan değeri, Grup 2'ye göre istatistiksel olarak anlamlı derecede yüksekti (p <0,001). BSIT skorları açısından gruplar arasında anlamlı fark bulundu (p <0,001). Grup 1'deki BSIT skorlarının, hem Grup 2, hem de Grup 3'den anlamlı düzeyde düşük olduğu görüldü (p = 0,001). Grup 2 ile Grup 3 arasında anlamlı fark yoktu (p = 1.000). Ayrıca, BSIT skorları ile IGF-1 değerleri arasında negatif korelasyon saptandı (r = -0.983, p <0.001), (r = -0.629, p <0.01).

Sonuç: Aktif akromegalili hastaların, biyokimyasal remisyondakilere göre koku alma fonksiyonlarında azalma mevcuttur ve bu fonksiyon kaybı IGF-1 seviyeleri ile negatif korelasyon gösterir. Anahtar Kelimeler : Akromegali, büyüme hormonu, olfaktör mukoza, koku