KBB-Forum 2023 , Cilt 22, Sayı 4

KORONAVİRÜS HASTALIĞI 2019 (COVID-19) GEÇİREN BİREYLERDE AŞILANMA DURUMUNUN TAT VE KOKU ÜZERİNDEKİ ETKİSİNİN İNCELENMESİ

Mümüne Merve PARLAK 1, PhD Güleser SAYLAM 2, MD
1Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi, Dil ve Konuşma Terapisi Bölümü, Ankara, Turkey
2Etlik Şehir Hastanesi, KBB Anabilim Dalı, Ankara, Turkey
Amaç: Koku ve tat değişiklikleri COVID-19'un en yaygın semptomlarından biridir. COVID-19'lu bireylerde tat ve koku değişikliklerinin sıklığının belirlenmesi ve aşının farklı dozlarının bu değişiklikler üzerindeki etkisinin incelenmesi amaçlanmıştır.

Gereç ve Yöntemler: Sadece COVID-19 geçirmiş bireylerin katılabileceği 20 soruluk bir Google Anketi oluşturulmuştur. Çalışma, yaş ortalaması 30,126± 8,534 yıl olan toplam 350 kişi (307 kadın ve 43 erkek) ile yürütülmüştür.

Bulgular: En sık görülen semptomlar vakaların %70'inde (n=254) baş ağrısı ve %69,4'ünde (n= 243) tat veya koku değişikliğiydi. Katılımcıların %35,8'inin (n=87) tat ve koku değişiklikleri eski haline dönmemiştir. Aşı dozu sayısı ile tat veya koku değişikliklerinin varlığı veya şiddeti arasında istatistiksel olarak anlamlı bir ilişki bulunmamıştır (p>0.05).

Sonuç: Bu çalışmada, COVID-19 geçiren kişilerde yüksek oranda tat ve/veya koku değişiklikleri görülmüştür. Aşının dozaj miktarının tat ve koku değişikliklerini önlemediği gibi şiddetini de azaltmadığı belirlenmiştir. Tat ve koku değişiklikleri yaşam kalitesini bozabilir ve dolayısıyla bireyleri sosyal ve psikolojik olarak olumsuz etkileyebilir. Bu nedenle, COVID-19 hastalarında tat ve koku değişikliklerini önlemek, ortaya çıkarsa şiddetini azaltmak, tedavi etmek ve iyileşme oranını artırmak için aşı dışında etkili tedavilerin geliştirilmesine ihtiyaç vardır. Anahtar Kelimeler : Koku, tat, aşılama, koronavirüs, olfaksiyon