KBB-Forum 2017 , Cilt 16, Sayı 4

ANİ İŞİTME KAYIPLI HASTALARDA KURTARMA TEDAVİSİ: İNTRATİMPANİK STEROİD

Dr. Derya KAYA1, Dr. Funda TÜMKAYA2, Dr. Fazıl Necdet ARDIÇ2, Dr. Cüneyt Orhan KARA2, Dr.Bülent Kamil AYKAL3
1Servergazi Devlet Hastanesi, KBB, Denizli, Türkiye
2Pamukkale Üniversitesi, KBB, Denizli, Türkiye
3Devlet Hastanesi, KBB, Denizli, Türkiye
Amaç: Daha önce sistemik steroid tedavisine cevap vermeyen ve kurtarma tedavisi olarak intratimpanik deksametazon uygulaması yapılan hastaların retrospektif olarak incelenmesi.

Yöntemler: Bu çalışmada 2008-2015 yılları arasında arasında ani işitme kaybı (AİK) tanısı konan ve kurtarma tedavisi yapılan(intratimpanik deksametazon) 50 (24 kadın, 26 erkek) olgu incelenmiştir.Tedavi etkinliği saf ses odyometrisi alçak frekans (250,500,1000,2000 Hz) ve yüksek frekans (4000,6000,8000 Hz) ortalamaları, konuşmayı ayırt etme yüzdesine göre değerlendirilmiştir.

Bulgular: Tedavi öncesindeki yüksek frekans ortalamaları (68,99 ±30,71) ile intratimpanik(İT) steroid enjeksiyonu sonrası değerler (62,54±33,81) arasındaki fark istatiksel olarak anlamlı bulunmuştur (p<0,05). Tedavi öncesindeki alçak frekans ortalaması (68,17 ±28,41) ile İT steroid enjeksiyon sonrası(56,95 ±30,56) alçak frekans ortalaması arasındaki farklılık istatiksel olarak anlamlı bulunmuştur (p<0,05). Sistemik steroid tedavisi sonrasındaki alçak frekans ortalaması ile İT steroid enjeksiyonu alçak frekans ortalaması arasındaki farklılık anlamlı bulunmuştur (p<0,05).Tedavi öncesi konuşmayı ayırt etme skoru (55,94 ±32,9) ve İT steroid enjeksiyon sonrası(62,45 ±31,21) arasındaki fark istatiksel olarak anlamlı bulunmuştur(p<0,05). Yüksek frekans ortalamalarında 4 ve daha az sayıda İT enjeksiyon yapılan hasta grubuyla,8 ve üzeri enjeksiyon yapılan hasta grubu arasındaki fark istatistiksel olarak anlamlı bulunmuştur(p<0,05).

Sonuç: Bizim çalışmamızda tüm frekanslarda sistemik steroid tedavisine cevap alınamayan hastalarda intratimpanik steroid tedavisinin etkili olduğu görülmüştür. Bu nedenle sistemik tedavi sonrası intratimpanik tedavinin prognozu olumlu etkilediği düşünülmüştür. Anahtar Kelimeler : İntratimpanik steroid, ani işitme kaybı, kurtarma tedavisi