KBB-Forum 2012 , Cilt 11, Sayı 4

SERVİKAL ÖZOFAGUS YERLEŞİMLİ HETEROTROPİK GASTRİK MUKOZA TİPİ VE HELİKOBAKTER PİLORİ VARLIĞI İLE LARENGOFARENGEAL REFLÜ İLİŞKİSİ

Hande EZERARSLAN, MD1; Güçlü Kaan BERİAT, MD2; Mehmet ÇOBAN, MD3; Sedef KURAN, MD4; Zişan ÖZGÜLER, MD5; Şefik Halit AKMANSU, MD2
1Bulanık Devlet Hastanesi, K.B.B Anabilim Dalı, Muş, Türkiye
2Ufuk Üniversitesi, K.B.B. Anabilim Dalı, Ankara, Türkiye
3Ufuk Üniversitesi, Gastroenteroloji Bilim Dalı, Ankara, Türkiye
4Çukurova Üniversitesi, Gastroenteroloji Bilim Dalı, Adana, Türkiye
5Türkiye Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Patoloji Anabilim Dalı, Ankara, Türkiye
Amaç: Çalışmamızda larengofarengeal reflü ( LFR) hastalığı olan ve 'inlet patch' [servikal özofagus yerleşimli heterotopik gastric mukoza (HGM)] bulunan hastalarda, 'inlet patch' mukozasının histolojik tipinin ve bu lezyonlarda helikobakter pylori (H.p.) varlığının LFR semptom ve bulguları ile ilişkisi araştırılmıştır.

Yöntem ve Gereçler: Çalışmaya LFR hastalığı olan, üst gastrointestinal sistem endoskopisinde (ÜGSE) 'inlet patch' saptanıp gastroözofegeal reflü bulguları olmayan ve yapılan özofagus manometre incelemesinde alt özofageal sfinkter (AÖS) yetmezliği bulunmayan toplam 21; 17'si kadın (% 81), 4'ü erkek (% 19) hasta dahil edildi. ÜGSE muayenesinde 'inlet patch' tespit edilen hastalarda tanıyı kesinleştirmek için histopatolojik örnekler alınarak heterotopik mide mukozasının tipi ve Helicobacter pylori (H.p.) varlığı araştırıldı.

Bulgular: Hastaların 14'ünde( % 66,7) antral tip , 7'sinde ( % 33,3 ) ise fundal tip gastrik mukoza epiteli saptandı. Yapılan histopatalojik değerlendirmede hastaların 5'inde ( % 23,8) H.p. tespit edilirken, 16'sında ( % 76,2) tespit edilmedi. Yapılan istatistiksel analizde 'inlet patch' mukozasının tipi ile LFR semptomları ve bulguları arasında fark bulunmazken (p > 0,05), H.p. tespit edilen hastalarda semptomlardan postnazal akıntı (p = 0,003) ve boğazda takılma hissinde ( p=0,023 ) istatistiksel olarak anlamlı artış olduğu görüldü. Ayrıca çalışmaya dahil edilen hastalarda reflü semptom indeksi ortalaması 25,57 ± 3,53 iken, Reflü Bulgu Skor ortalaması 15,14 ± 3,42 olarak tespit edildi.

Tartışma: Elde edilen sonuçlara göre ‘inlet patch' mukoza tipi ve bu mukozada H.p. varlığı ile LFR hastalığının şiddeti arasında ilişki bulunmadığı tespit edildi. Anahtar Kelimeler : Larengofarengeal reflü, servikal özofagus yerleşimli heterotopik gastrik mukoza, helikobakter pilori