KBB-Forum 2002 , Cilt 1, Sayı 1

ORTA HAT GRANÜLOMATÖZ HASTALIKLARI

Dr.Erdinç AYGENÇ, Dr.Cafer ÖZDEM
Ankara Numune Araştırma Eğitim Hastanesi, 2. KBB Kliniği, Ankara, Türkiye Orta hat granülamatöz hastalıkları (OGH), nadir görülen, lokal destrüktif seyirli patolojilerdir. Wegener granülomatöz hastalığı, polimorfik retikülozis, idiopatik orta hat destrüktif hastalığı ve non-Hodgkin lenfoma olmak üzere 4 majör alt gruba ayrılır. OGH tanısı alan 9 hasta retrospektif olarak incelenerek tedavi protokolleri ve prognozları tartışıldı. Hastalığın özelliğine göre radyoterapi veya medikal tedavi uygulanan hastalarda, ortalama yaşam süresi 6.2 ay ve mortalite oranı % 66.6 olarak belirlendi. Mortalite oranının yüksekliğine, hastalığın progresif seyrinin yanısıra semptomların ortaya çıkışı ile tedaviye başlangıç süresi arasında geçen sürenin (ortalama 37.4 gün) uzun olmasının neden olduğu düşüncesindeyiz. Anahtar Kelimeler : orta hat granülomatöz hastalıkları, tedavi, prognoz