KBB-Forum 2022 , Cilt 21, Sayı 3

COVID-19 VE FASİAL PARALİZİ ARASINDAKİ İLİŞKİ

Ulaş METİN Erdem MENGİ Cüneyt Orhan KARA Bülent TOPUZ , MD
1Pamukkale Üniversitesi Tıp Fakültesi, KBB Anabilim Dalı, Denizli, Turkey Amaç: COVID-19 pandemisi sürecinde kliniğimize akut periferik fasiyal paralizi ile başvuran hastaları inceleyerek, COVID-19 ile akut periferik fasiyal paralizi arasında potansiyel bir ilişki olup olmadığının değerlendirilmesi amaçlanmıştır.

Yöntem: Çalışmamızda, kliniğimize akut periferik fasiyal paralizi nedeniyle başvuran, ülkemizde ilk COVID-19 pozitifliğinin saptandığı tarih olan 10 mart 2020 tarihinin 1 yıl öncesi(grup 1) ve sonrasındaki(grup 2) hastalar geriye dönük olarak karşılaştırmalı bir şekilde incelenmiştir. Her hasta için yaş, cinsiyet, COVID-19 sürüntü testi sonucu, fasiyal paralizi House-Brackmann evrelemesi ve tarafı, odyogram bilgileri, hastaya verilen tedavi, hastaların iyileşme süreleri, komorbiditeleri ve fasiyal paraliziye ek semptomların verileri toplanmıştır.

Bulgular: Pandemi döneminde 58 hasta, pandemi öncesindeki 1 yıllık süreçte ise 45 hasta izlenmiştir. Pandemi döneminde akut periferik fasiyal paralizisi olan hastalardan 5(%8.6)"i COVID-19 pozitif 3(%5.1)"ü ise temaslı olarak değerlendirilmiştir. Grup 1 ve grup 2 arasında karşılaştırılan parametreler arasında anlamlı istatistiksel fark izlenememiştir. Hem grup 1 hem de grup 2"deki hastalara bakıldığında ilk ve son House-Brackman(HB) evrelemesine göre istatistiksel olarak anlamlı iyileşme izlenmiştir(p<0.001).

Sonuç: Pandemi dönemi ile öncesindeki bir yıl arasındaki karşılaştırmalarda; değerlendirilen parametreler ve tedaviye verilen cevaplarda iki grup arasında anlamlı istatistiksel fark bulunamamıştır. Çalışmamızdan elde edilen veriler Covid-19 ile akut periferik fasiyal paralizi arasında net bir ilişki olmadığını göstermektedir. Pandemi dörneminde gelen akut periferik fasiyal paralizi hastalarının COVID-19 ile arasındaki ilişkinin rastlantısal olabileceğini düşünüyoruz. Anahtar Kelimeler : Fasiyal paralizi, pandemi, coronavirüs