KBB-Forum 2023 , Cilt 22, Sayı 3

DİSFONİLERDE GRUP SES TERAPİLERİNİN ETKİNLİĞİ: KAPSAM DERLEMESİ

Uzm. Mustafa SEYREK1, Uzm. Özge Selen AVCI CAN1, Dr. Hale HANÇER2
1Ankara Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Odyoloji ve Konuşma Bozuklukları, Ankara, Türkiye
2Başkent Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Odyoloji Bölümü, Ankara, Türkiye
Amaç: Bu kapsam derlemesinde disfonili bireylere uygulanan grup ses terapilerinin, ses parametrelerine olan etkinliğini araştıran klinik çalışma sonuçlarının incelenmesi amaçlandı.

Yöntem ve Gereçler: Çalışma kapsamında belirlenen anahtar kelimeler Web of Science, Pubmed ve Google Scholar dizinlerinde tarandı. Yayınlarda katılımcı özellikleri, çalışma desenleri, müdahale içerikleri, değerlendirme yöntemleri ve sonuçları kapsam derlemesinin dahil olma kriterlerine göre incelendi. Bu yayınlar sırasıyla başlık, özet ve tam metin olarak tarandı. Taranan 1863 yayından dahil olma kriterine sahip 11 yayın ise kapsamlı incelendi.

Bulgular: Yapılan kapsamlı inceleme ile katılımcıların sesini kötü kullanma sonucu disfonili yetişkinler olduğu, grup ses terapilerinde entegre ses terapilerinin uygulandığı, sıklıkla subjektif değerlendirme yöntemlerinin kullanıldığı ve yayınların büyük bir kısmında grup ses terapilerinin katılımcıların ses parametrelerine olumlu katkıları olduğu belirlendi.

Sonuçlar: Bu kapsam derlemesinde ele alınan çalışma sonuçları, grup ses terapilerinin farklı disfonilerde etkinliğini göstermiş olsa dahi daha fazla kanıta dayalı çalışmaya gereksinim bulunmaktadır. Buna göre grup ses terapilerinin ses parametrelerine etkinliğine yönelik yapılacak daha fazla klinik çalışmanın ardından yayınların sistematik olarak incelenmesi önerilir. Anahtar Kelimeler : Grup ses terapisi, grup ses eğitimi, grup ses müdahalesi, grup disfoni terapisi, kapsam derlemesi