KBB-Forum 2005 , Cilt 4, Sayı 1

PARSİYEL LARENJEKTOMİLİ HASTALARDA SES HANDİKAP ENDEKSİ (VHI)

Tolga KANDOGAN,MD; Aylin SANAL,MD
Department of ENT,Hospital of SSK, İzmir, Türkey Ses handikap endeksi, hastanın kendi kendine değerlendirme yapabileceği her biri 10’ar sorudan oluşan duygusal, fiziksel ve fonksiyonel bölümlerden oluşmaktadır. Fonksiyonel kısımda hasta, kendi sesinin günlük aktivitelerine etkisini tanımlamaktadır. Duygusal kısımda, ses bozukluğuna hastanın verdiği afektif yanıtlar bulunmaktadır. Fiziksel kısımda ise hastanın larengeal rahatsızlığı algılamasına veya sesin karakteristik özelliklerine ilişkin ifadeler, örneğin sesin çok kaba veya tiz çıkması gibi, yer almaktadır. Ses handikap endeksi tüm ses bozukluklarını değerlendirebilecek şekilde hazırlanmıştır. Çalışmamızda ses handikap endeksi parsiyel larenjektomili hastalara uygulanmıştır. Cerrahi tekniklerin farklı olmasına rağmen, biz hastaların cerrahi sonrası ses handikaplarını nasıl algıladıklarını, ve yeni seslerinin onlar üzerinde bıraktığı fonksiyonel, duygusal ve fiziksel etkileri değerlendirmek istedik. Her 3 hasta grubunda da VHI ve VHI-F, VHI-P ile VHI-E skorları arasında istatistiksel olarak anlamlı bir fark bulunmamıştır. Hastalar yeni seslerinin, hayatlarına yaptığı fonksiyonel, fiziksel ve duygusal etkileri benzer olarak değerlendirmişlerdir. Çalışma grubumuzdaki tüm hastalar, ses kalitelerinin normal bir sohbeti sürdürmek için yeterli olduğunu belirtmişlerdir. Anahtar Kelimeler : ses handikap endeksi, parsiyel larenjektomi, larinks kanseri