KBB-Forum 2009 , Cilt 8, Sayı 1

OBSTRUKTİF UYKU APNE SENDROMU HASTALARINDA NOKTÜRİ

Dr. Bilal ÇETİN1, Dr. Murat ERDEM2, Dr. Sinan YETKİN3, Dr. Fuat ÖZGEN3
1Sivas Asker Hastanesi, KBB Servisi, Sivas, Türkiye
2Anıttepe Jandarma Dispanseri, Psikiyatri Servisi , Ankara, Türkiye
3Gülhane Askeri Tıp Akademisi , Psikiyatri A.B.D., Ankara, Türkiye
Amaç: Noktüri obstrüktif uyku apne sendromu (OUAS) olgularında sık rastlanan ve bu hastaların yaşam kalitesini önemli ölçüde etkileyen bir yakınmadır. OUAS olgularındaki noktüri yaygınlığı ile ilgili çalışmalar sınırlı sayıdadır. Bu çalışmada farklı şiddetteki OUAS olgularındaki noktüri yaygınlığının ve noktüri varlığı ile ilişkili etkenlerin saptanması amaçlanmıştır.

Gereç ve Yöntem: Retrospektif olarak gerçekleştirilen bu çalışmada 200 OUAS ve 100 horlama hastasındaki noktüri yaygınlığı ve noktüri varlığını etkileyebileceği düşünülen yaş, cinsiyet, apne hipopne indeksi (AHİ), vücut kitle indeksi (VKİ) ve mevcut tıbbi hastalıklar değerlendirilmiştir.

Bulgular: Ağır OUAS hastalarında noktüri yaygınlığı % 62 olup, bu değer hafif OUAS ve horlama hastalarına göre anlamlı düzeyde yüksek bulunmuştur. OUAS olgularındaki noktüri varlığının yaş (p< 0.001) ve AHİ (p< 0.01) ile ilişkili olduğu; hipertansiyon varlığı ve vücut kitle endeksi ile ilişkili olmadığı (p> 0.05) saptanmıştır.

Sonuç: Ağır OUAS hastalarında noktüri oranı horlama, hafif ve orta OUAS hastalarına göre daha yüksektir. Yaş ve AHİ noktüri varlığını etkileyen faktörler olarak tespit edilirken, VKİ ve mevcut tıbbi hastalık varlığı noktüri ile ilişkili bulunmamıştır. Anahtar Kelimeler : Obstruktif uyku apne sendromu, noktüri