KBB-Forum 2009 , Cilt 8, Sayı 1

T1-T3 N0 ORAL DİL KANSERLERİNDE BOYUN LENFATİK BÖLGELERİNDE METASTAZIN ARAŞTIRILMASI

Dr. E. Evrim ÜNSAL TUNA, Dr. Cafer ÖZDEM
Ankara Numune Hastanesi II. Kulak Burun Boğaz Kliniği, Ankara Amaç: Oral dil kanseri nedeni ile elektif boyun diseksiyonu uygulanan hastalarda boyun lenfatik bölgelerinde metastaz varlığı araştırıldı.

Yöntem ve Gereçler: Klinik ve radyolojik olarak primer bölge T1, T2, T3 ve boyun N0 olan 22 hasta çalışmaya alındı. Primer bölgeye tümör boyutuna göre parsiyel glossektomi veya hemiglossektomi, boyuna elektif boyun diseksiyonu uygulandı. Histopatolojik sonuçlarında lenf nodu sayısı, lenf nodu lokalizasyonu, metastatik lenf nodu yeri ve sayısı, bölge IV, bölge V de metastaz olup olmadığı belirlendi ve istatistiksel analiz yapıldı.

Bulgular: Klinik ve radyolojik olarak 4 hasta (%18) T1N0, 16 hasta (%73) T2N0, 2 hasta (%9) T3N0 olarak bulundu. Bütün boyun diseksiyonlarında, bölge 1 de 66, bölge 2 de 161, bölge 3 de 137, bölge 4 de 118, bölge 5 de 76 lenf nodu ayıklandı. Elektif boyun diseksiyonlarının 7'sinde lenf nodu metastazı saptandı ve okült metastaz oranı %29 bulundu. Bölge 1, 2, 3 metastatik lenf nodlarının toplamı, bölge 4 ve 5 ile karşılaştırılınca aralarında istatistiksel anlamlı fark bulundu (p<0.05). Bölge 1, 2, 3 metastatik lenf nodlarınin her biri, bölge 4 ve bölge 5 lenf nodları ile karşılaştırılınca aralarında istatistiksel anlamlı fark bulunmadı (p>0.05).

Sonuç: Oral dil kanserlerinde klinik ve radyolojik negatif boyunlarda bölge I, II ve III' de okült metastaz oranı yüksektir ve elektif boyun diseksiyonu uygulanmalıdır. Anahtar Kelimeler : Oral dil kanseri, elektif boyun diseksiyonu, okült metastaz, boyun lenf nodu metastazı