KBB-Forum 2012 , Cilt 11, Sayı 3

TONSİLLEKTOMİNİN AĞIZ AÇIKLIĞI ÜZERİNE ETKİSİ

Dr. Ömer Necati DEVELİOĞLU, Dr. Erdem ÇAĞLAR, Dr. Şaban ÇELEBİ, Dr. Mehmet KÜLEKÇİ
SB Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesi, KBB, İstanbul, Türkiye Giriş: Tonsillektominin postoperatif dönemde ağız açıklığı üzerine etkilerinin araştırılması amaçlanmıştır.

Yöntem ve Gereçler: Çift-kör olarak dizayn edilen çalışma grubumuzda 18 tonsillektomi hastası ve 10 septoplasti hastası (kontrol grubu) bulunmaktadır. Preoperatif değerlendirmede temporomandibular eklem (TME) disfonksiyonu sorgulama formu ve TME bölgesinde hareketle oluşan ağrının değerlendirilmesi için vizüel analog skorlama (VAS) kullanıldı. Ön kesici dişler arasındaki maksimum mesafe (ÖKDAMM) preoperatif her hastada ölçüldü. Hastalar post operatif 1., 4. ve 8. haftalarda kontrole çağrıldı. Kontroller esnasında ÖKDAMM değerleri ile çene hareketleri sırasında TME bölgesinde oluşan ağrı VAS skorlaması yapılarak kaydedildi.

Bulgular: Septoplasti uygulanan hastaların ÖKDAMM ve VAS değerlerinde istatistiksel olarak anlamlı bir farklılık gözlenmedi. Tonsillektomi hastalarında ise ÖKDAMM değerlerinde istatistiksel olarak anlamlı bir azalma gözlendi, VAS skorlarında ise 1. ve 4. haftada preoperatif değerlere göre istatistiksel olarak anlamlı artış mevcuttu fakat 8. hafta VAS değerleri ile preoperatif değerler arasında istatistiksel olarak anlamlı farklılık gözlenmedi.

Tartışma ve Sonuçlar: 8 haftalık takip sonucunda tonsillektominin ağız açıklığı üzerine olumsuz etkisi görülmüş olup, daha fazla objektif ölçüm kriterleri içeren yeni bir çalışma dizayn edilerek operasyonun travmatik etkisini azaltabilecek daha anlamlı sonuçlara ulaşılabilecektir. Anahtar Kelimeler : Tonsillektomi, temporomandibular eklem, ağız açıklığı