KBB-Forum 2020 , Cilt 19, Sayı 4

OTOSKLEROZ HASTALARINDA ENDOSKOPİK STAPEDOTOMİ CERRAHİSİNDE BAŞARIYI ETKİLEYEN FAKTÖRLERİN DEĞERLENDİRİLMESİ

Kamil Gökçe TULACI 1, MD; Erhan ARSLAN 1, MD; Hasan ÇANAKÇI 1, MD; Tugba TULACI 2, MD; Ceyhun CENGİZ 3, MD; Haşmet YAZICI 1, MD;
1Balıkesir Üniversitesi Tıp Fakültesi, Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Anabilim Dalı, Balıkesir, Turkey
2Balıkesir Atatürk Şehir Hastanesi, Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Kliniği, Balıkesir, Turkey
3Bozok Üniversitesi Tıp Fakültesi, Kulak Burun Boğaz ve Baş boyun Cerrahisi Anabilim Dalı, Yozgat, Turkey
Amaç: Endoskopik stapedotomide postoperatif işitme sonuçlarının prediktörlerini araştırmaktır.

Yöntem: Bu retrospektif çalışmaya otoskleroz nedeniyle endoskopik stepedotomi yapılan ve dahil edilme kriterlerini sağlayan hastalar dahil edilmiştir. Hastalar postoperatif fonksiyonel başarıya göre iki gruba ayrıldı. Grup 1'e ameliyat sonrası hava kemik aralığı (HKA) ≤ 10 dB olan hastalar, Grup 2'ye ise ameliyat sonrası HKA'sı > 10 dB olan hastalar dahil edildi.

Cerrahi sonrası işitme sonuçlarını etkileyen olası faktörlerin değerlendirilmesi için lojistik regresyon analizi, fonksiyonel başarıyı tahmin etmek için en iyi kesme (cut off) noktalarının belirlenmesi için ise alıcı işlem karakteristiği eğrisi (ROC) analizi kullanıldı.

Bulgular: Her iki grupta da operasyon sonrasında hava yolu (HY) işitme eşiklerinde ve HKA ortalamalarında istatistiksel olarak anlamlı iyileşme gözlendi (HY Grup 1: p <0,001, Grup 2: p = 0,023, HKA Grup 1: p <0,001, Grup 2: p = 0.002).

Grup 1 in ortalama preoperatif HKA değerleri ve preoperatif HY işitme eşikleri grup 2 den istatistiksel olarak anlamlı derecede daha düşük idi (sırasıyla p <0,001 ve p <0,001).

Preoperatif HY eşikleri ve preoperatif HKA endoskopik stapedotominin fonksiyonel başarısı için prediktif faktör olarak saptandı (HY için: Eğri altındaki alan (AUC) = 0,913, % 95 güven aralığı (CI): 0,823-1,000, p <0,001 ve HKA için: AUC = 0,890,% 95 CI: 0,753-1,000, p <0,001).

Operasyonun fonksiyonel başarısını öngörmede en iyi kesim noktası, preoperatif HY ve HKA için sırasıyla 47,5 dB ve 32,0 dB olarak bulundu.

Sonuç: Ameliyat öncesi düşük HKA ve düşük HY işitme eşikleri, endoskopik stapedotomi için başarılı işitme sonuçlarının bağımsız prediktif faktörleri olarak bulunmuştur. Anahtar Kelimeler : Otoskleroz; Endoskopik stapes cerrahisi; Stapedotomi, Prediktif faktör