KBB-Forum 2019 , Cilt 18, Sayı 4

SİGARA İÇENLERİN KOKU YETENEKLERİ

Ayşe Seçil KAYALI DİNÇ 1, MD; Melih ÇAYÖNÜ 1, MD; Tijen ŞENGEZER 2, MD; Muammer Melih ŞAHİN 1, MD;
1Ankara Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Kulak Burun Boğaz, Ankara, Turkey
2Ankara Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Aile Hekimliği, Ankara, Turkey
Amaç: Bu çalışmada, sigara içenlerin koku işlevlerini araştırmak ve sigara içme süresi ile günlük içilen sigara miktarının koku işlevlerine etkisini değerlendirmek amaçlanmıştır.

Yöntem: Sigara içen 68 kişiyi içeren kesitsel bir çalışma yaptık. Tüm katılımcılara Sniffin" Sticks test bataryası ile koku testleri yapıldı. Ayrıca sigara içme süresi ve günlük içilen sigara miktarı kaydedidi.

Bulgular: Katılımcıların yaş ortalaması 42.4 ± 11.6 idi. Sigara içenlerin çoğunluğu TDI skoruna göre azalmış bir koku alma işlevi sergilemiştir: 7 (% 10.3) katılımcıda fonksiyonel anosmi; 54'te hipozmi (% 79.4); ve 7'de normosmi (% 10.3). Koku alma fonksiyonlarının sigara içme süresi ile negatif korelasyonu vardı. Ancak, bir günde içilen sigara miktarı ile koku alma fonksiyonları arasında benzer bir ilişki bulunmadı.

Sonuç: Sigara içenlerin, koku skorları normatif verilerle karşılaştırıldığında, koku alma yeteneklerinin azaldığı bulundu. Ayrıca, sigara içme süresindeki bir artış, koku ayırımında ve koku tanımlama fonksiyonlarında önemli bir bozulmaya yol açmaktadır. Anahtar Kelimeler : Sigara; Sniffin' Sticks; koku alma; koku ayırma; koku tanımlama