KBB-Forum 2024 , Cilt 23, Sayı 2

ÇOCUKLARDA ÖZNEL GÖRSEL DİKEY'İN KOVA TESTİ İLE DEĞERLENDİRİLMESİ

Dr. Şule 1, ÇEKİÇ Dr. Banu 1, MÜJDECİ Uzm. Ody. Semire 1, ÖZDEMİR Uzm. Ody. Deniz 1, ŞENLİ Uzm. Ody. Hilal MECİT 1, KARACA
1AYBÜ, Odyoloji, Ankara, Türkiye Giriş: Öznel Görsel Dikey (Subjective Visual Vertical-SVV) algısı görsel, somatosensöriyel ve vestibüler girdilerin merkezi sinir sisteminde yorumlanması ile oluşmaktadır. Özellikle otolit fonksiyon bozuklukları olmak üzere bazı vestibüler sistem lezyonlarında SVV algısında bozulmalar görülebilmekte bunlar statik SVV testi ile tespit edilebilmektedir. Statik SVV testinin bir versiyonu olan kova testi basit, düşük maliyetli ekipmanla kolay uygulanabilir bir testtir. Bu çalışmanın amacı kova testi ile çocuklarda dikeyden sapma değerlerini belirleyerek normatif veri oluşturmaktır.

Yöntem ve Gereçler: Çalışmada 7-12 yaş sağlıklı 41 kız (% 54.7) ve 34 erkek (% 45.3) (toplam 75) çocuğa binoküler SVV değerlendirmesi için kova testi uygulanmıştır. Uygulama sırasında, çocuğun yüzü dikey pozisyonda tabanında işaret bulunan kova içine gelecek şekilde konumlandırılmış ve çocuğun şekli dikey gördüğünü belirteceği seviyeye kadar kova döndürülmüştür. Her bireye saat yönünde rotasyonda 5 ve saat yönünün tersi rotasyonda 5 olmak üzere toplam 10 tekrar yapılarak test tamamlanmıştır. Dikeyden sapma miktarı aynı rotasyon yönündeki 5 denemeden elde edilen dikeyden sapma açılarının aritmetik ortalaması alınarak derece cinsinden belirlenmiştir.

Bulgular: Statik SVV ölçümünde görsel dikey eğiminin değerleri ortanca ± standart sapma değeri 0 ± 3.4º olarak belirlenmiştir. Saat yönünde yapılan değerlendirmede dikeyden sapma derecesi ortanca değeri 0.8º olup % 95 GA [0.8 º - 1.4 º], saat yönünün tersine yapılan değerlendirmede ise dikeyden sapma derecesi ortanca değeri 0.8º olup % 95 GA [0.6 º - 1 v] görülmüştür.

Sonuç: Bu çalışmada, SVV değerlendirmesinde kullanılan kova testi ile çocuklarda dikeyden sapma değerleri belirlenerek normatif veri oluşturulmuştur. Kullanımı kolay ve düşük maliyetli bir araç olan kova testi pediatrik popülasyonda, vestibüler test bataryasına eklenebilir. Anahtar Kelimeler : Kova Testi, Öznel Görsel Dikey, Otolit Organlar, Vestibüler İşlev Bozukluğu