KBB-Forum 2023 , Cilt 22, Sayı 4

ÇOCUKLARDA ADENOTONSİLLEKTOMİNİN DUYGUSAL VE DAVRANIŞSAL PROBLEMLER ÜZERİNE ETKİSİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ

Adem BORA 1, MD Ayla UZUN CİCEK 2, MD
1Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi, KBB Anabilim Dalı, Sivas, Turkey
2Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi, Çocuk ve Ergen Piskiyatrisi Anabilim Dalı, Sivas, Turkey
Amaç: Bu çalışmanın amacı adenotonsiller hipertrofisi (ATH) olan çocuk ve ergenlere uygulanan tonsillektomi ve/veya adenoidektominin (T&A) dışa yönelim ve içe yönelim problemleri üzerindeki etkisini değerlendirmektir.

Gereç ve Yöntemler: ATH ile ilişkili olabilecek fiziksel ve psikiyatrik semptomlar araştırmacılar tarafından oluşturulan anket formu ile T&A cerrahisi öncesinde ve cerrahi sonrasındaki 3. ayda olmak üzere iki defa değerlendirildi. Fiziksel semptomlar iştah kaybı, horlama ve gündüz aşırı uyku hali idi. Psikiyatrik semptomlar ise enürezis (5 yaş ve üzeri), uykuya dalmada güçlük, uykuda konuşma, diş gıcırdatma, sabah uyanmada güçlük, hiperaktivite, sinirlilik ve öfke, eşyalara zarar verme, kavgacı davranışlar, endişeli ruh hali, ağlamaklı veya üzgün olmak, tikler, dikkat eksikliği ve konsantrasyon sorunları, dil, konuşma ve iletişim sorunları idi.

Bulgular: ATH ile ilişkili olabilecek belirtilerin preoperatif değerlendirmesinde, en sık bildirilen fiziksel semptom iştah kaybı iken, en sık psikiyatrik semptom dikkat eksikliği ve konsantrasyon sorunları idi. Postoperatif değerlendirmede ise en yüksek iyileşme oranları gösteren semptomlar, horlama ve gündüzleri aşırı uykulu olma idi. Ek olarak, fiziksel semptomların iyileşme oranları psikiyatrik belirtilerinkine göre daha yüksekti.

Sonuç: Bu çalışma T&A'nin ATH"li çocuklarda görülen horlama ve gündüzleri aşırı uykulu olma başta olmak üzere pek çok psikiyatrik semptom üzerinde iyileştirici etkisinin olduğunu göstermiştir. Yine de, kesin sonuçlar çıkarmak için bulgularımızı doğrulayacak daha ileri boylamsal çalışmalara ihtiyaç vardır. Anahtar Kelimeler : Adenotonsiller hipertrofi; Çocuk; Duygusal ve davranışsal özellikler