KBB-Forum 2022 , Cilt 21, Sayı 2

SEPTOPLASTİ SONRASI İDEAL İNTRANAZAL SPLİNT KULLANIM SÜRESİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ: PROSPEKTİF RANDOMİZE KLİNİK ÇALIŞMA

Özlem BAYRAM 1, MD; Cemal HACI 2, MD Yücel ALPEREN AKPINAR 3, MD; Mürüvvet PAKSOY 1, MD; Samet Çağrı COŞKUN 4, MD; Reşit Murat AÇIKALIN 4, MD;
1Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Kulak Burun Boğaz, İstanbul, Turkey
2İstanbul Rumeli Üniversitesi, Odyometri, İstanbul, Turkey
3Bayrampaşa Devlet Hastanesi, Kulak Burun Boğaz, İstanbul, Turkey
Amaç: Literatürde ideal nazal splint çıkarma zamanı konusunda fikir birliği yoktur ve bu konuda sadece birkaç randomize prospektif çalışma yapılmıştır. Çalışmamız hasta memnuniyeti, koku alma fonksiyonu, mukosiliyer aktivite, nazal hava akımı ve komplikasyon oranlarını karşılaştırarak septal cerrahi sonrası ideal nazal atel kullanım süresini bulmayı amaçlamıştır.

Yöntemler: Septoplasti operasyonu geçiren hastalar nazal splint çıkarma sürelerine göre rastgele üç gruba ayrıldı. Grup 1, 2 ve 3'te ameliyat sonrası üçüncü, beşinci ve yedinci günlerde splintler çıkarıldı. Hasta konforunu görsel analog skala (VAS) ve Nazal Obstrüksiyon Semptom Değerlendirme (NOSE) skorlarını kullanarak değerlendirdik, nazal hava akımı pik nazal inspiratuar hava akımına (PNIF) göre ölçüldü. Mukosiliyer aktiviteyi bulmak için sakarin testi ve koku alma fonksiyonunu değerlendirmek için Connecticut Chemosensory Clinical Research Center (CCCRC) koku testi kullanıldı. Erken ve geç komplikasyonlar da değerlendirildi.

Bulgular: Gruplar arasında VAS skoru, PNIF skoru, mukosiliyer aktivite veya komplikasyon oranı açısından anlamlı fark yoktu. Nazal dolgunluk değerlerine göre grup 1 diğerlerine göre istatistiksel olarak daha kötü puanlara sahipti, ancak grup 2 ve 3 arasında fark yoktu. Tampon çıkarıldığı gün yapılan koku testinde ise en düşük puan grup 1 de gözlendi.

Sonuç: Literatürde septoplasti sonrası burun içi atellerin ne kadar süre kullanımda kalması gerektiği konusunda bir fikir birliği yoktur. Biz çalışmamızda koku testinde ve NOSE skorlarında grup 1 de alınan kötü sonuçlar nedeniyle septoplasti sonrası erken dönemde özellikle üçüncü gün ve öncesinde nazal splintlerin çıkarılmasını önermemekteyiz. Anahtar Kelimeler : Septoplasti, nazal splint, hasta konforu