KBB-Forum 2019 , Cilt 18, Sayı 4

BİLGISAYARLI TOMOGRAFİ VE MANYETİK REZONANS GÖRÜNTÜLEMEDE TESPİT EDİLEN SEREBRAL LATERAL VENTİKÜLER ASİMETRİNİN VERTİGO İLE İLİŞKİSİ

Pelin KOÇDOR 1, MD; Birnur YILMAZ 2, MD; Sude KENDİRLİ 3, MD; Berfin TORUN 3, MD; Bilgesu AK 3, MD;
1Başkent Üniversitesi İstanbul Hastanesi, KBB Anabilim Dalı, İstanbul, Turkey
2İstanbul Okan Üniversitesi Hastanesi, Radyoloji Anabilim Dalı, İstanbul, Turkey
3İstanbul Okan Üniversitesi Tıp Fakültesi, Tıp Fakültesi, İstanbul, Turkey
Amaç: Bilgisayarlı Tomografi (BT) ve Manyetik Rezonans (MR) görüntülemede tespit edilen lateral ventriküler asimetrinin (LVA) vertigo ile ilişkisini ortaya çıkarmak.

Hastalar Yöntemler: Aralık 2016-Nisan 2018 arasında 3. Basamak sağlık merkezinde çekilen kraniyal BT ve MR görüntüleri radyolog tarafından değerlendirildi. Patoloji ile birlikte olan LVA'lı görüntüler elenirken patolojisiz olanlar değerlendirmeye alındı. LVA'sı olan bu hastalara telefon ile ulaşıldı ve görüntülemenin yapıldığı dönemde baş dönmesi olup olmadığı sorgulandı. Baş dönmesi olan hastalara Vertigo, sersemlik, dengesizlik (VSD) anketi uygulandı. LVA radyolog tarafından 3 dereceye kategorize edildi.

Bulgular: 689 BT ve 1018 MR tarandı, LVA 62 (%8.9) BT'de ve 85 (%8.3) MR'da tespit edildi. Ortalama yaş 36.13±12.53 dı ve %50.34'ü kadındı. Telefona cevap veren 83 hastanın 33 (%39.7)'ünde görüntülemenin yapıldığı zamanda vertigo mevcuttu. Ortalama VSD skoru 46.74±11.79. LVA derecesi ve yaş arasında pozitif lineer istatistiksel olarak anlamlı bir korelasyon vardı (p= 0.008). VSD skoru istatistiksel olarak anlamlı bir şekilde kadınlarda daha düşüktü (p=0.009).

Sonuç: LVA'lı hastalarda, ağırlıklı olarak kadınlarda vertigo görülmektedir. Yaş, LVA derecesini etkileyen bir faktördür, fakat derecenin vertigo semptomları üzerine bir etkisi yoktur. Anahtar Kelimeler : Lateral ventricular asymmetry, vertigo, computed tomography, magnetic resonance imaging