KBB-Forum 2014 , Cilt 13, Sayı 3

PRİMER OPTİK SİNİR MENENJİOMUNA YENİ BİR MİNİMAL İNVAZİV CERRAHİ YAKLAŞIM: OLGU SUNUMU

Gökçe ŞİMŞEK, MD1; Cem SAKA, MD2; Ayşegül ADABAĞ, MD3; Utkur HUDAYNAZAROV, MD2; İstemihan AKIN, MD2
1Kırıkkale Üniversitesi Tıp Fakültesi, KBB Anabilim Dalı, Kirikkale, Türkiye
2S.B. Dışkapı Y.B. Eğitim ve Araştırma Hastanesi, KBB Kliniği, Ankara, Türkiye
3S.B.Dışkapı Yıldırım Beyazıt Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Patoloji Kliniği, Ankara, Türkiye
Primer optik sinir kılıf menenjiomları (OSKM) orbital neoplazilerin yaklaşık %5-10'unu oluşturan optik sinirin nadir tümörleridir. OSKM'nin kliniğinde optik atrofi, progresif görme kaybı, optikosiliyer şant damarlarının varlığını içeren klasik triat patagnomonik olsa da bu klasik durum olguların az bir yüzdesinde bulunur. Bu hastalarda en sık görülen klinik semptom ağrısız ve progresyon gösteren görme keskinliğinde azalma ile diskromatopsidir. Klinik muayenede değişik derecelerde optik atrofinin eşlik ettiği patolojik optik disk görünümü sıklıkla izlenir. OSKM vakalarının tedavisinde tümör kontrolü ve görmenin düzelmesi hedeflenir. Cerrahi eksizyon genellikle yüksek vizüel moribdite içerdiğinden küçük, ilerleyici olmayan tümörü ve yüksek fonksiyonel görmesi olan olgularda lezyonun konservatif izlemi uygundur. Bu yazıda retrobulber alan yerleşimli, 2x2cm boyutlarında primer OSKM olan 67 yaşındaki kadın hasta sunuldu. Görme alanı testinde kısmi defekt ve kör noktada genişleme saptandı. Hastaya endoskopik tümör rezeksiyonu ve optik sinir dekompresyonu uygulandı. Ameliyatın erken döneminde herhangi bir komplikasyonla karşılaşılmayan hastanın postoperatif takibi sorunsuzdu. Histopatolojik inceleme sonucunda optik sinir kılıf menenjiomu tanısı doğrulandı. Anahtar Kelimeler : Meningioma, optik sinir kılıfı tümörleri, tedavi