KBB-Forum 2022 , Cilt 21, Sayı 1

GENİŞ PERFORASYONLARDA ENDOSKOPİK TİMPANOPLASTİ SONUÇLARIMIZ

Dr. Servet ERDEMES1, Dr. Ahmet YÜKKALDIRAN2, Dr. Osman ERDOĞAN3
1Siverek Devlet Hastanesi, Kulak Burun Boğaz, Şanlıurfa, Türkiye
2Özel Lotuss Hastanesi, Şanlıurfa, Kulak Burun Boğaz, Şanlıurfa, Türkiye
3Şanlıurfa Eğitim Araştırma Hastanesi, KBB Anabilim Dalı, Kulak Burun Boğaz, Şanlıurfa, Türkiye
Amaç: Timpanoplasti ameliyatı kronik otitis media cerrahisinde oldukça fazla kullanılan bir cerrahi tekniktir. Endoskopik timpanoplasti tekniğinin temel amacı, perforasyon alanını kapatan, kronik otitis media sekellerini önleyen ve işitsel iyileşme sağlayan greft materyali ile sağlam, kuru bir kulak zarı oluşturmaktır. Bu çalışmada amacımız, kronik otitis media nedeniyle timpan membranda geniş perforasyonu olan ve endoskopik transkanal kondro-perikondriyal greft kullanılarak, timpanoplasti ameliyatı olan hastalarımızı değerlendirmeye almaktır.

Gereç ve Yöntemler: Çalışmaya 1 Ocak 2019- 1 Ocak 2021 tarihlerinde endoskopik timpanoplasti yapılan 38 hasta retrospektif olarak dahil edildi. Çalışmaya >5 mm santral perforasyonu olan, preoperatif saf ses odyometrisi yapılmış ve en az 3 ay kulak akıntısı şikayeti olmayan endoskopik tip1 timpanoplasti ameliyatı yapılan hastalar dahil edildi.

Bulgular: Endoskopik timpanoplasti cerrahisi yapılan 38 hastanın yaş ortalaması 23,55 ± 10,05 yıl ve kadın-erkek oranı 21:17 olarak hesaplandı. Ortalama ameliyat süresi 44,05 ± 5,57 dakika olarak saptandı. Hastaların 35'inde ameliyat sonrası altıncı ayda greftin intakt olduğu saptandı (%92,1). Postoperatif 6. ayda yapılan işitme testi ölçümlerinde ameliyat sonrası hava-kemik aralığı değerleri, ameliyat öncesi testlere göre istatistiksel anlamda olumlu düzelme izlendi. (p<0,001).

Sonuç: Endoskopik transkanal tip 1 kıkırdak timpanoplastide, perforasyonların yeri ve boyutu ne olursa olsun, yüksek greft başarı oranı ve iyileştirilmiş işitme sonuçları elde edilmektedir. Endoskopik timpanoplasti kronik otitis media cerrahisinde yüksek hasta güvenliği ve konforunun sağlanmasında yardımcı olur. Anahtar Kelimeler : Endoskopik timpanoplasti; santral geniş perforasyon; kıkırdak