KBB-Forum 2024 , Cilt 23, Sayı 2

TULAREMİ: AMASYA'DA 11 YILLIK DENEYİMİN RETROSPEKTİF İNCELEMESİ

Dr. Mustafa ARSLAN1, Dr. Sinan SEYHAN2
1Amasya Üniversitesi Sabuncuoğlu Şerefeddin Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Enfeksiyon Hastalıkları, Amasya, Türkiye
2Amasya Üniversitesi Sabuncuoğlu Şerefeddin Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Kulak Burun Boğaz, Amasya, Türkiye
Amaç: Tularemi, Francisella tularensis'in etken olduğu ve farklı klinik belirtilerle seyreden zoonotik karakterde bir enfeksiyon hastalığıdır. Son yıllarda mevsimsel değişikliklerin de etkisi ile tularemi vaka sayılarında artış gözlendiği belirtilmektedir. Bu çalışmada ilimizde tanı alan hastaların epidemiyolojik, klinik, laboratuvar ve tedavi özelliklerini literatür eşliğinde incelemeyi amaçladık.

Gereç ve Yöntem: Ocak 2012-Temmuz 2023 tarihleri arasında hastanemize başvuran, klinik ve serolojik olarak tularemi tanısı konulmuş hastaların verileri retrospektif olarak incelenmiştir.

Bulgular: Toplam 22 hastanın verilerine ulaşıldı. Bunlardan 14'ü kadın 8'i erkekti. Yaş ortalaması 38,82±12,98 (18-66) idi. Hastalarda en çok orofaringeal form görülmüştür. Hastalığın başlangıcından etkin tedavinin başlatılmasına kadar geçen ortalama süre tüm hastalarda 13,82±4,43 (8-24) gün iken, lenf nodu süpürasyonu olan hastalarda 18,50±3,50 (14-24) gün, lenf nodu süpürasyonu gözlenmeyen hastalarda ise 12,06±3,37 (8-20) gün olarak saptandı. Hastalığın başlangıcından etkin tedavinin başlatılmasına kadar geçen süre ile lenf nodu süpürasyonu görülmesi arasında istatistiksel olarak anlamlı korelasyon gözlendi (p=0,001). Medikal tedaviye rağmen lenf nodu süpürasyonu kontrol altına alınamayan 6 (%27,3) hastaya cerrahi drenaj uygulanmıştır.

Sonuç: Beta laktam antibiyotikler, ko-trimoksazol ve makrolid grubu antibiyotiklere cevap alınamayan tonsillofarenjit olgularında ve servikal lenfadenomegali ile başvuran ve kırsal kesimde yaşayan olgularda tularemi mutlaka akla getirilmelidir. Anahtar Kelimeler : Tularemi, epidemiyoloji, tedavi, lenf nodu süpürasyonu