KBB-Forum 2005 , Cilt 4, Sayı 1

TİTANYUM İNTERMAKSİLLER FİKSASYON VİDASI İLE MAKSİLLOMANDİBULER FİKSASYON

Dr. Kayhan ÖZTÜRK, Dr. Bahar KELEŞ, Dr. Hamdi ARBAĞ, Dr. Hüseyin YAMAN, Dr. Ziya CENİK
Selçuk Üniversitesi Meram Tıp Fakültesi, Kulak Burun Boğaz, Konya, Türkiye Amaç: Bu çalışmada; mandibula fraktürlü olgularımızda, maksillomandibuler fiksasyon amacıyla kullanılan intermaksiller fiksasyon vidalarının avantajları ve dezavantajları ele alındı.

Hastalar ve Yöntemler: 2002-2004 tarihleri arasında kliniğimizde intermaksiller fiksasyon vidası uygulanan mandibula fraktürlü 12 hasta çalışmaya alındı. Hastaların yaşı, cinsiyeti, travmanın sebebi, fraktürün lokalizasyonu, tedavi şekli, intraoperatif ve postoperatif komplikasyonları değerlendirildi.

Bulgular: Hastaların 2’si kadın, 10’u erkek olup yaş ortalaması 46.2+18.2 (6-78) idi. Olguların 4’ünde (%33) deplase, 8’inde (%67) nondeplase mandibula fraktürü mevcuttu. Postoperatif dönemde 1 (%8.3) hastada okluzyon kusuru gelişti.

Sonuç: İntermaksiller fiksasyon vidası, güçlü traksiyon gerektirmeyen nondeplase mandibula fraktürlerinde, diş eksikliği nedeniyle ark bar uygulanamayan olgularda, veya açık redüksiyon ve miniplakla fiksasyon uygulanmış olgularda okluzyonu sağlamak için ark bara alternatif maksillomandibuler fiksasyon yöntemidir. Anahtar Kelimeler : İntermaksiller fiksasyon vidası, maksillomandibuler fiksasyon, mandibula fraktürü