KBB-Forum 2023 , Cilt 22, Sayı 2

BOYUN DİSEKSİYONU YAPILAN ALT DUDAK SKUAMÖZ HÜCRELİ KARSİNOMU OLAN HASTALARIN KLİNİK VE HİSTOPATOLOJİK SONUÇLARI

Dr. Harun 1, GÜR Dr. Kemal Koray 1, BAL Dr. Ozan 1, BALTA Dr. Onur 1, İSMİ Dr. Yusuf 1, VAYISOĞLU Dr. Kemal 1, GÖRÜR Dr. Murat 1, ÜNAL Dr. Rabia BOZDOĞAN 2, ARPACI Dr. Yavuz 3, DEMİR Dr. Cengiz 1, ÖZCAN
1Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi, Kulak Burun Boğaz Anabilim Dalı, Mersin, Türkiye
2Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi, Patoloji Anabilim Dalı, Mersin, Türkiye
3Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi, Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Anabilim Dalı , Mersin, Türkiye
Amaç: Alt dudakta skuamöz hücreli karsinomu olan ve boyun diseksiyonu yapılan hastaların klinik bulgularını ve ameliyat materyallerinin histopatolojik sonuçlarını güncel literatür bilgileri ile tartışmayı amaçladık.

Temel Yöntem ve Uygulamalar: 2015 ve 2022 yılları arasında alt dudakta skuamöz hücreli karsinomu olan, cerrahi tedavi ve boyun diseksiyonu yapılan 41 hastanın tıbbi kayıtları geriye dönük olarak incelendi. Hastaların demografik özellikleri, tümör yerleşimi yeri (sağ, sol veya orta hat), sigara ve alkol kullanım öyküleri araştırıldı. Dosya kayıtlarından tümörün en büyük çapı, tümör derinliği ve T evresi tespit edildi. Histopatolojik inceleme sonuçlarından perinöral ve lenfovasküler invazyon, boyun metastazı ve ekstrakapsüler yayılım araştırıldı.

Bulgular: Bu çalışmada 33 erkek (%80.5) ve 8 kadın (%19.5) hasta mevcuttu. Erkek hastaların kadın hastalara oranı 4,1:1 idi. Hastaların yaş ortalaması 60,41±14,17 yıl (dağılım aralığı 33-86 yıl) idi. T evreleri incelendiğinde 24 hastada (%58.5) T1, 12 hastada (%29.3) T2, bir hastada (%2.4) T3 ve dört hastada (%9.8) T4 tümör tespit edildi. Böylece hastaların %87.8'i erken evre (T1 ve T2), %12.2'si ise ileri evre (T3 ve T4) tümöre sahipti. Boyun metastazı ileri evre tümörü olan hastalarda izlendi.

Sonuç: Dudak kanserleri erken evrede tespit edilebilir olup erkek hastalarda ve ileri yaşta daha sık görülmektedir. Alt dudağın skuamöz hücreli karsinomlarında, ileri evre tümörlerde boyun lenf nodlarına metastaz daha sık görülmektedir. Alt dudaktan tümör eksizyonu yapılırken güvenli cerrahi sınır, oral kompetans ve estetik kaygılar göz önünde bulundurulmalıdır. Anahtar Kelimeler : Dudak, dudak kanseri, skuamöz hücreli karsinom, boyun diseksiyonu, kanser metastazı