KBB-Forum 2022 , Cilt 21, Sayı 2

BAŞ DÖNMESİ VE DENGESİZLİK ŞİKAYETİ OLAN TEK TARAFLI KOKLEAR İMPLANT KULLANICILARINDA VESTİBÜLER FONKSİYONLAR

Dr. Görkem ERTUĞRUL1, Dr. Gonca SENNAROĞLU1
1Hacettepe Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi, Odyoloji Bölümü, Ankara, Türkiye Amaç: Çalışmamızda, baş dönmesi ve denge bozukluğu şikayeti olan tek taraflı koklear implant kullanıcılarının implantlı ve implanstız taraflarındaki vestibüler fonksiyonlarının retrospektif olarak incelenmesi amaçlanmaktadır.

Gereç ve Yöntemler: Bu çalışma, retrospektif tanımlayıcı bir araştırmadır. Çalışmamızda, Ocak 2018 - Eylül 2021 tarihleri arasında baş dönmesi ve dengesizlik şikayeti ile kliniğimize başvuran, iç kulak yapıları normal olan 12 tek taraflı koklear implant kullanıcısının (28,0 ± 19,4) Video Head Impulse Test (vHIT), Vestibular Evoked Myogenic Potentials (VEMP) ve kalorik test sonuçları geriye dönük olarak incelenmiştir.

Bulgular: Bu çalışmada, tek taraflı koklear implant kullanıcılarında en yaygın görülen vestibüler semptom (n=7, %58), pozisyonel vertigo olarak belirlenmiştir. Bireylerin % 67'sinde (n=8) implant tarafındaki yüksek frekans VOR kazançları normal sınırlarda elde edilirken, % 33'ünde (n=4) normal sınırların altında elde edilmiştir. Bireylerin implant taraflarındaki sakküler fonksiyonlarının %73'ü anormal bulunurken, implant olmayan taraflarında %27'si anormal bulunmuştur (p < 0.05). Bireylerin %64'ünde implantsız taraftaki utriküler fonksiyonlar anormal elde edilirken, %100'ünde implantlı taraftaki utriküler fonksiyonlarında vestibüler kayıp olduğu tespit edilmiştir (p > 0.05). Kalorik testin yapıldığı 7 bireyden 5'inde (%71) ise koklear implant tarafında tek taraflı kalorik zayıflık olduğu belirlenmiştir.

Sonuç: Baş dönmesi ve denge bozukluğu şikayeti olan tek taraflı koklear implant kullanıcılarında, implantasyon sonrası düzenli vestibüler değerlendirme yapılması önerilmektedir. Koklear implant kullanıcılarının vestibüler fonksiyonlarının değerlendirilmesinde vestibüler test bataryasının bir bütün olarak kullanılması oldukça önemlidir. Ayrıca, koklear implant kullanıcılarının ilerleyen dönemlerde BPPV açısından risk altında oldukları da unutulmamalıdır. Anahtar Kelimeler : Koklear implant, vertigo, dizziness, video baş savurma testi, vestibüler uyarılmış miyojenik potansiyel, kalorik test