KBB-Forum 2017 , Cilt 16, Sayı 3

STEROİD TEDAVİSİ ALAN ASTIMLI HASTALARDA OROFARİNGEAL BAKTERİYEL FLORA

Özlem KİRİŞCİ1, MD; Nagihan BİLAL2, MD; Burcu AKKOK3, MD; Esra ÖZKAYA4, MD; Fulsen BOZKUŞ5, MD; Hande ŞENOL6, MD
1Necip Fazıl Şehir Hastanesi, Tıbbi Mikrobiyoloji Laboratuvarı, Kahramanmaraş, Turkey
2Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Tıp Fakültesi, Kulak Burun Boğaz Anabilim Dalı, Kahramanmaraş, Turkey
3Necip Fazıl Şehir Hastanesi, Göğüs Hastalıkları, Kahramanmaraş, Turkey
4Karadeniz Teknik Üniversitesi Tıp fakültesi, Medkal Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, Trabzon, Turkey
5Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Tıp Fakültesi, Göğüs hastalıkları Anabilim Dalı, Kahramanmaras, Turkey
6Denizli Pamukkale Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Biyoistatistik ve Tıbbi Bilişim, Denizli, Turkey
Giriş: Bu çalışmada, inhaler steroid alan astımlı hastaların sağlıklı bireylere göre orofaringeal mikrobial farklılıklarının değerlendirilmesi amaçlanmıştır.

Materyal ve Metod:100 orofaringeal svab örneği Nisan 2016 - Mayis 2016 tarihleri arasında analiz edildi. Bir astımlı hasta mükerrer olması nedeni ile çalışma dışı bırakıldı. Konvansiyonel bakteriyolojik kültür yöntemleri ve Vitek 2.0 (Biomerieux, Fransa) otomatize sistem bakteriyolojik tanıyı elde etmek için kullanıldı.

Sonuçlar: Kontrol grubunda geçici bakteriyel flora izolasyonu %88, astımlı grupta %79,6 idi. Üreyen bakteri açısından gruplar arasında istatistiksel önemli bir farklılık yoktu. Astımlı hastalarda 49 örnekten 10’unda, astımlı olmayan bireylerde 50 örnekten 6’sında bakteri üredi. Astımlı grupta tüm üremeler kadın iken kontrol grubunda hepsi erkek idi. Astımlı hastalardaki cinsiyet ile bakteri üremesi durumu arasında istatistiksel anlamlı bir ilişki saptandı (p:0.042). Kontrol grubunda üreme durumunun yaş ile yükseldiği gözlendi(p:0.021). Astımlı hastalarda bakteri üremesi durumu ile inhaler steroid kullanımı arasında anlamlı bir ilişki gözlenmedi (p=0.838).

Sonuç: Astımlı hastalar ile kontrol grubu bireylerin bazılarının orofaringeal svab örneklerinde E.coli, Klebsiella Spp., Pseudomonas Spp., Acinetobacter Spp., Metisilin-Dirençli Stafilococcus Aureus (MRSA), Methicillin-Duyarlı Stafilococcus Aureus (MSSA) ve Streptococcus Pyogenes ürediği gözlendi. İnhaler steroid kullanımının astımlı hastaların orofaringeal florası üzerine belirgin etkisi gözlenmemiştir. Böylece inhaler kortikosteroid kullanımının bronşial astım tedavisi için güvenli olduğunu düşünülmüştür. Anahtar Kelimeler : Astım, orofarenks, enfeksiyon, kortikosteroid