KBB-Forum 2017 , Cilt 16, Sayı 4

YÜKSEK YERLEŞİMLİ JUGULAR BULBUS’DA GÖRÜLEN İŞİTME KAYBI TÜRLERİNİN ODYOLOJİK VE RADYOLOJİK AÇIDAN DEĞERLENDİRMESİ

Dr. Yasemin Behram KANDEMİR1, Dr. İsmail ERGİN2, Dr. Şurzan KANDEMİR3 Dr. Muzaffer SİNDEL1
1Akdeniz Üniversitesi, Anatomi, Antalya, Türkiye
2Akdeniz Şifa Hastanesi, Radyoloji, Antalya, Türkiye
3Akdeniz Şifa Hastanesi, Kulak Burun Boğaz Bölümü, Antalya, Türkiye
Amaç: Bu çalışmanın amacı cerrahi ve klinik açıdan bilinmesi yararlı olan, yüksek yerleşimli juguler bulbus ilişkili iletim ve miks işitme kaybının toplumdaki sıklığını araştırmaktır.

Gereç ve yöntem: Çalışmada, 2014 ve 2017 yılları arasında, 2 detektörlü BT (General Electric, HiSpeed Dual) ile çekilen 850 temporal bilgisayarlı tomografi (BT) muayenesi retrospektif olarak değerlendirildi. Çalışmaya, pulsatil tinnitus ile ilişkili işitme kaybı tanısı konan, yüksek yerleşimli jugular bulbus saptanan, toplam 170 hasta dahil edildi. Bu hastalardaki işitme kaybı tiplerine ve oranlarına bakıldı.

Bulgular: 170 hastanın 110’nunda sağ tarafta (%65), 60’ında ise sol tarafta (%35) yüksek yerleşimli jugular bulbus tespit edildi. İşitme kaybı olan bu hastaların % 70.5’inde pulsatil tinnitus'a eşlik eden mikst tip işitme kaybı görülürken, %29,5’inde ise pulsatil tinnitusla birlikte iletim tipi işitme kaybı görüldü.

Sonuçlar: Etyolojisi tespit edilemeyen mikst yada iletim tipi işitme kaybına, yüksek yerleşimli jugular bulbus sebep olabilir. Bu durumun sıklığının göz önünde bulundurulması, cerrahi ve klinik yaklaşımlar için önemlidir. Anahtar Kelimeler : Mikst tip işitme kaybı, iletim tipi işitme kaybı, yüksek yerleşimli juguler bulbus