KBB-Forum 2023 , Cilt 22, Sayı 2

COVID-19 HASTALARINDA KOKU VE TAT KAYBI

Dr. Emine KÖRKUYU YARDIMCI1, Dr. Zehra Betül PAKSOY2
1Çukurova Devlet Hastanesi, KBB Anabilim Dalı, Adana, Türkiye
2Ankara Şehir Hastanesi, KBB Anabilim Dalı, Ankara, Türkiye
Amaç: COVID-19 pandemisinin dünya çapında hızla yayılması tüm dünyada sağlık sistemi üzerine oldukça fazla bir yük bindirmiştir. Bu nedenle hastalığın tanı, tedavi ve takibinde uygun maliyetli, hızlı ve güvenilir bir yöntem bulunması için risk faktörlerinin erken belirlenebilmesi çok önemlidir. Bu çalışmada COVID-19 hastalarında koku ve tat kaybının hastalığın prognozuna etkisini araştırmak amaçlanmıştır.

Gereç ve Yöntemler: Çalışmaya 15 Nisan 2020 ile 15 Nisan 2021 tarihleri arasında hastaneye başvuran COVID-19 nedeni ile yatışı yapılmış veya poliklinikten tanı almış, tanısı rt-PCR ile kesinleşmiş 230 hasta dâhil edildi. Dışlanma kriterleriyle birlikte 200 hasta çalışmada yer almıştır. Hastalar poliklinik takibi yapılan hafif seyirli (1. grup) ve yatış gerektiren ağır seyirli (2. grup) olarak 2 gruba ayrılmıştır. Çalışmada gruplar koku ve tat alma kaybı varlığı, hastalığın klinik prognozu, semptom şiddeti, ek hastalıkları açısından karşılaştırılmıştır.

Bulgular: Çalışmaya, 17 ile 80 yaş aralığında 78 erkek, 122 kadın olmak üzere 200 hasta dâhil edildi. Ortalama yaş 1. grupta 39,5 2. grupta 52,4 idi.

1.grupta 58 hastada koku kaybı, 57 hastada tat kaybı bulunmuştur.2. grupta 31 hastada koku kaybı, 34 hastada tat kaybı bulunmuştur. Gruplar arasında koku ve tat kaybı açısından istatistiksel olarak anlamlı fark saptanmıştır. (p <0,05) (tat kaybı için p= 0,0045 ve koku kaybı için p= 0,00065 )

Gruplar arasında ek hastalığı olan hastaların serviste yatma oranı daha yüksek, ek hastalığı olmayan hastaların serviste yatma oranları daha düşük olduğu tespit edilmiştir. Ateş, baş ağrısı, kas ağrısı, öksürük, nefes darlığı semptomları açısından gruplar arasındaki fark istatistiksel olarak anlamlı saptanmıştır. (p <0,05)

Sonuç: Koku ve tat kaybı hastalığın iyi prognostik belirteçlerindendir. Ek hastalıklar hastaneye yatış oranını ve semptom şiddetini artırmaktadır. Anahtar Kelimeler : COVID-19; SARS-CoV-2, koku kaybı, tat kaybı