KBB-Forum 2023 , Cilt 22, Sayı 4

TÜRK ÇOCUKLARININ FONOLOJİK GELİŞİM ÖZELLİKLERİNE GÖRE ARTİKÜLASYON TARAMA ÖLÇEĞİ NORMATİF VERİ ÇALIŞMASI

Meryem MUTLU 1, PhD; Ayse Sanem SAHLI 2, PhD; Erol BELGİN 3, PhD;
1 University of Health Sciences, Kayseri City Training and Research Hospital, Audiology and Speech Pathology Department, Kayseri, Turkey
2Hacettepe University, Vocational School of Health Services, Hearing and Speech Training Center, Ankara, Turkey
3Ankara Medipol University, Faculty of Health Sciences, Department of Audiology, Ankara, Turkey
Amaç: Çocukluk çağında fonolojik gecikme ve artikülasyon bozukluklarının erken teşhisi çok önemlidir. Bu çalışmanın amacı, 2-8 yaş arası Türk çocuklarının sesbilgisel gelişim özelliklerine göre Artikülasyon Tarama Ölçeği (ATÖ)"nin normatif verilerini elde etmektir.

Yöntem: Araştırmaya, okul öncesi ve ilkokula devam eden, dil ve konuşma gelişimi normal olan toplam 330 sağlıklı çocuk dahil edilmiştir. Çocukların işitsel algıları ve ifade edici dil gelişimleri Okul Öncesi Dil Ölçeği-5 ile değerlendirilmiştir. Normal dil gelişimi olan çocukların artikülasyon becerileri ATÖ ile değerlendirilmiş ve elde edilen veriler ile normalizasyon çalışması tamamlanmıştır.

Bulgular: Çalışma sonucunda 2-8 yaş arası çocukların fonem kazanım süreçleri belirlenmiştir. Her iki cinsiyetteki çocukların yaş aralıklarına göre ATÖ toplam puanları karşılaştırıldığında istatistiksel olarak anlamlı fark saptanmamıştır (p>0,05). Erkekler ve kızlar arasında kızların lehine istatistiksel olarak anlamlı bir fark tespit edilmiştir (p=0,009).

Sonuç: Bu çalışmada, Türk çocuklarının artikülasyon becerilerini değerlendirmek için bir referans kaynağı oluşturulmuş ve ülkemizde artikülasyon bozukluğu olan çocukların taranmasında kullanılabilecek bir ölçeğin normatif verileri elde edilmiştir. Anahtar Kelimeler : Artikülasyon; Fonolojik gelişim; Artikülasyon Tarama Ölçeği; Çocuk; Türkçe