KBB-Forum 2009 , Cilt 8, Sayı 3

NAZAL POLİPOZİSE BAĞLI BURUN TIKANIKLIĞININ UYKUDA SOLUNUM BOZUKLUKLARI VE UYKU KALİTESİ ÜZERİNE ETKİSİ

Dr. Kısmet KEMİKLİ1, Dr. Abdullah DURMAZ2, Dr. Fuat TOSUN2, Dr. Sinan YETKİN3, Dr. Fuat ÖZGEN3, Dr. Mustafa GEREK2
1Beytepe Asker Hastanesi, Kulak Burun Boğaz Servisi, Ankara, Türkiye
2GATF Eğitim Hastanesi, Kulak Burun Boğaz AD, Ankara, Türkiye
3GATF Eğitim Hastanesi, Ruh Sağlığı ve Hastalıkları AD, Ankara, Türkiye
Amaç: Uykuda solunum bozuklukları, üst solunum yolu tıkanıklığı bulunan hastalarda sık karşılaşılan bir problemdir. Bu çalışmanın amacı nazal polipozise bağlı burun tıkanıklığının uyku kalitesi üzerine etkisini araştırmaktır.

Gereç ve Yöntem: Çalışmaya nazal polipozis sebebiyle burun tıkanıklığından yakınan 31 hasta ve kontrol grubu olarak da 25 sağlıklı olgu dahil edildi. Maksillofasiyal deformite, santral uyku apnesi, diğer primer uyku bozuklukları, uyku apnesiyle ilişkili diğer sistemik hastalıkları olanlar, ve National Health and Nutrition Examination Survey kriterlerine göre şişman olanlar çalışma dışında bırakıldı. Burun tıkanıklığı endoskopik muayene ve akustik rinometri ile belirlendi. Uyku kalitesi görsel analog skala, Epworth uykululuk skalası ve polisomnografi ile değerlendirildi.

Bulgular: Hasta gurubunun tamamında (%100) ve kontrol gurubunun 6'sında (%24) horlama yakınması vardı. Görsel analog skala ile yapılan değerlendirmede, hasta grubunda horlama yakınmasının varlığı ve şiddeti anlamlı derecede fazla bulundu (p<0,001). Gün içi uykululuk skorları, apne-hipopne indeksi ve en uzun apne süresi hasta gurubunda anlamlı şekilde yüksekti (p<0,001). Apne hipopne indeksi 5'den büyük olan hasta sayısı hasta grubunda 6 kontrol grubunda sıfırdı. Uyku evreleri ve arteriyel oksijen saturasyon oranları açısından hasta ve kotrol grupları arasında anlamlı bir farklılık saptanmadı. Hasta grubunda ara kesitsel alanlardan CSA2, CSA3 ve toplam hacim değerleri her iki nazal pasajda da istatistiksel olarak anlamlı derecede düşük bulundu (p<0,05).

Sonuç: Bu çalışmanın sonuçları, nazal polipozise bağlı burun tıkanıklığının horlamayı, apne-hipopne indeksini ve uyku kalitesini bozarak gün içi uykusuzluğu artırdığını göstermiştir. Ancak apne hipopne indeksi 5'den büyük olan tıkayıcı uyku apne hastaları ile ilgili daha net bir yorum için daha çok hasta ile yapılmış çalışmalara ihtiyaç vardır. Anahtar Kelimeler : Burun tıkanıklığı, uyku kalitesi, nazal polipozis