KBB-Forum 2020 , Cilt 19, Sayı 3

SEPTORİNOPLASTİ YAPILAN HASTALARDA SOSYAL GÖRÜNÜŞ KAYGISININ HASTA MEMNUNİYETİNE ETKİSİNİN ARAŞTIRILMASI

Dr. Kamil Gökçe TULACI, Dr. Erhan ARSLAN
1Balıkesir Üniversitesi Tıp Fakültesi, Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Anabilim Dalı, Balıkesir, Türkiye Amaç: Bu çalışmanın amacı sosyal görünüş kaygısının (SGK)'nın septorinoplasti (SRP ) sonrası hasta memnuniyeti üzerine etkisini araştırmaktır.

Gereç ve Yöntemler: Çalışmaya 18- 60 yaş aralığında, nazal hump deformitesi nedeniyle açık teknik SRP yapılan 56 hasta dahil edilmiştir. Bu çalışma etik kurul onayı alındıktan sonra retrospektif olarak üçüncü basamak sağlık kuruluşunda yapılmıştır.

Sosyal görünüş kaygısının SRP sonrası hasta memnuniyetine etkisini araştırmak için ameliyat öncesi ve ameliyat sonrası altıncı ay doldurulmuş olan Rinoplasti Sonuç Değerlendirme (ROE) Anketi sonuçları ve ameliyat öncesi doldurulmuş olan Sosyal görünüş kaygısı ölçeği (SGKÖ) sonuçları kullanıldı.

Bulgular: Hastaların ameliyat öncesi uygulanmış olan SGK anket sonuçları ortalaması 32.25 ± 3.99 bulunmuştur.

Hastaların ameliyat öncesi ROE skoru ortalaması 35.68 ± 3.56 ve ameliyat sonrası ROE skoru ortalaması ise 81.18 ± 4.10 olarak bulunmuş ve ameliyat sonrası sonuçlarda istatistiksel olarak anlamlı derecede iyileşme gözlenmiştir (p< 0.001).

Hastaların sosyal görünüş kaygıları ile ameliyat sonrası hasta memnuniyetleri arasında ilişki olup olmadığının değerlendirilebilmesi için yapılan incelemede SGK skoru ile ameliyat sonrası ROE değerleri arasında negatif yönlü istatistiksel olarak anlamlı derecede korelasyon (ilişki) gözlenmiştir.

Sonuç: Çalışmamızın sonucunda ameliyat öncesi yapılan değerlendirmede sosyal görünüş kaygısı yüksek olan bireylerin ameliyat sonrası tatmin durumların daha az olduğu saptanmıştır. Bu nedenle SRP yapılacak hastaların sosyal görünüş kaygılarının değerlendirilmesinin ve hastanın bu açıdan da bilgilendirilmesinin önemli olduğunu düşünmekteyiz. Anahtar Kelimeler : Sosyal Görünüş Kaygısı; Septorinoplasti; Hasta memnuniyeti