KBB-Forum 2023 , Cilt 22, Sayı 4

DİL VE KONUŞMA TERAPİSİ ÖĞRENCİLERİNDE DİSFAJİNİN KLİNİK VE ENSTRÜMANTAL DEĞERLENDİRMESİ: FARKINDALIK VE BİLGİ DÜZEYLERİ

Mümüne Merve PARLAK 1, PhD Cansu YILDIRIM 2, MSc Merve SAPMAZ ATALAR 3, MSc
1Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi, Dil ve Konuşma Terapisi, Ankara, Turkey
2İzmir Bakırçay Üniversitesi, Dil ve Konuşma Terapisi Bölümü, İzmir, Turkey
3Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Dil ve Konuşma Terapisi Bölümü, İstanbul, Turkey
Amaç: Bu çalışmanın amacı, dil ve konuşma terapisi bölümü lisans öğrencilerinin klinik ve enstrümantal yutma değerlendirmesine ilişkin farkındalık ve bilgi düzeylerini sorgulamak ve bulguları 3. ve 4. sınıflar arasında ve staj yapan ve yapmayanlar arasında karşılaştırmaktır.

Yöntem: Araştırmacılar tarafından beş bölüm ve toplam 120 sorudan oluşan bir anket oluşturulmuş ve Google Form'a aktarılan anketin linki sosyal medya platformları aracılığıyla öğrencilere gönderilmiştir.

Bulgular: Ankete 12 farklı okuldan toplam 327 (289 kız ve 38 erkek) DKT öğrencisi katılmıştır. Klinik yutma testlerini kendi başlarına yapabileceklerini düşünme ve test sonuçlarını yorumlamada kendilerine güvenme, klinik ve enstrümantal yutma değerlendirmesine ilişkin farkındalık ve bilgi düzeyleri açısından 4. sınıf öğrencilerinin 3. sınıf öğrencilerinden, staj öğrencilerinin ise staj yapmayan öğrencilerden istatistiksel olarak anlamlı düzeyde yüksek olduğu bulunmuştur (p<0,05). Tüm katılımcıların neredeyse yarısı enstrümantal yutma konusunda aldıkları klinik derslerin yetersiz olduğunu belirtmiştir.

Sonuç: Bu çalışmada eğitim düzeyi ve staj durumunun bireylerin yutma bozuklukları ile ilgili özgüven, bilgi ve farkındalık düzeyini etkilediği görülmüş, özellikle enstrümantal yutma değerlendirme derslerinin yetersiz olduğu tespit edilmiştir. Bu nedenle yutma bozuklukları dersinin özellikle enstrümantal yutma değerlendirmesinin içeriğinin artırılması ve derste öğretilenlerin stajda uygulamalı olarak gösterilmesi gerekmektedir. Böylece DKT'lerin yutma konusundaki farkındalıkları, bilgileri ve özgüvenleri artırılabilir. Anahtar Kelimeler : Dil ve Konuşma Terapisi, Farkındalık, Bilgi, Yutma, Disfaji, Değerlendirme