KBB-Forum 2015 , Cilt 14, Sayı 1

TULAREMIYE BAĞLI SERVİKAL LENFADENOPATİ TANISI ALMIŞ HASTALARDA TEDAVİ YÖNETİMİ

Emel TAHİR, MD; Nilda SÜSLÜ, MD; Serdar ÖZER, MD; M. Demir BAJİN, MD
Hacettepe University, School of Medicine, Ankara, Turkey Amaç: Tularemiye bağlı süpüratif servikal lenfadenit olgularında drenaj ve oral siprofloksasin tedavisinin etkinliğini saptamak.

Materyal Metod: Çalışmamızda tularemiye bağlı servikal lenfadeniti veya apsesi olan kliniğimize başvurmuş 14 olgu ele alınmıştır. Tüm hastaların tularemi tanısı hemaglütinasyon testi ile serolojik olarak doğrulanmıştır. Tüm hastalara süpüratif lenf nodunun drenajı yapılmış ve oral antibiyotik tedavisi verilmiştir. Aminoglikozidlerin ototoksisite gibi olası yan etkilerinden kaçınmak amacı ile tüm hastalara oral siprofloksasin veya doksisiklin verilerek polikliniğimizde ayaktan takip edilmiştir.

Bulgular: 14 hastadan 10'unda oral siprofloksasin veya doksisiklin tedavisi ile birlikte uygulanan drenaj ve takip neticesinde klinik olarak düzelmiştir.Medikal tedavi ve düzenli drenaja rağmen kliniği düzelmeyen 4 hastada enfekte lenf nodunun cerrahi olarak eksize edilmesi gerekmiştir.

Sonuç: Hastaların düzenli drenaj ve uygun antibiyotik tedavisi ile ayaktan izlenmesi cerrahi girişi gerekliliğini ve hospitalizasyonu azaltmaktadır. Anahtar Kelimeler : Tularemi, servikal lenfadenit, siprofloksasin, cerrahi, ponksiyon