KBB-Forum
Benzer Makaleler: 18 Makale Bulundu
PARAFARİNGEAL KİTLELERE TRANSSERVİKAL-TRANSMANDİBULER YAKLAŞIM: DÖRT OLGUNUN SUNUMU

LİNGUAL TİROİD

BİR OLGU NEDENİYLE SKLERODERMANIN OTOLARİNGOLOJİK BELİRTİLERİ

SERVİKAL SÜPERFİSYAL ANJİOMİKSOMA

ÜST SERVİKAL SEMPATİK ZİNCİRDEN KAYNAKLANAN PERİFERİK PARAFARENGEAL SCHWANNOMA: OLGU SUNUMU

ERİŞKİN HASTADA SERVİKAL KİSTİK LENFANJİOM: OLGU SUNUMU

FORESTİER HASTALIĞI VE DİSFAJİ

SERVİKAL TÜBERKÜLOZ LENFADENİT

T1-T3 N0 ORAL DİL KANSERLERİNDE BOYUN LENFATİK BÖLGELERİNDE METASTAZIN ARAŞTIRILMASI

DİSFAJİ ETYOLOJİSİNDE FORESTİER HASTALIĞI: OLGU SUNUMU

NORMAL İŞİTMEYE SAHİP KİŞİLERDE LOGON STİMULUS KULLANILARAK YAPILAN SERVİKAL VESTİBÜLER UYARILMIŞ MİYOJENİK POTANSİYEL (VEMP) ÖLÇÜMÜ

SERVİKAL ÖZOFAGUS YERLEŞİMLİ HETEROTROPİK GASTRİK MUKOZA TİPİ VE HELİKOBAKTER PİLORİ VARLIĞI İLE LARENGOFARENGEAL REFLÜ İLİŞKİSİ

BENİGN PAROKSİSMAL POZİSYONEL VERTİGODA SERVİKAL LORDOZUN DEĞERLENDİRİLMESİ: PİLOT ÇALIŞMA

TULAREMIYE BAĞLI SERVİKAL LENFADENOPATİ TANISI ALMIŞ HASTALARDA TEDAVİ YÖNETİMİ

GEÇ DÖNEM NÖROJENİK DİSFAJİ HASTALARINDA FLEKSİBL ENDOSKOPİK YUTMA ÇALIŞMASI VE MODİFİYE BARYUMLU YUTMA ÇALIŞMASININ KARŞILAŞTIRILMASI

SERVİKAL LENF NODUNDA MALİGNİTE PREDİKSİYONU, KLİNİK SONUÇLARIMIZ

BOYUN SEMPTOMATOLOJİSİNDE AYIRICI TANI: SERVİKAL KOSTA

MALİGN SERVİKAL LENFADENOPATİ. KİMDE VE NEREDE?