KBB-Forum 2006 , Cilt 5, Sayı 1

ERİŞKİN HASTADA SERVİKAL KİSTİK LENFANJİOM: OLGU SUNUMU

Dr. Fatih ÇELENK1, Dr. Alper CEYLAN1, Dr. Ahmet KÖYBAŞIOĞLU1, Dr. İpek Işık GÖNÜL2
1Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi, Kulak Burun Boğaz Anabilim Dalı, Ankara, Türkiye
2Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi , Patoloji Anabilim Dalı, Ankara, Türkiye
Lenfanjiomlar lenfatik kanalların esas olarak baş ve boyun bölgelerini etkileyen konjenital malformasyonlarıdır. Bu konjenital lezyonlar iki yaş altı çocuklarda görülmektedir; erişkin yaşlarda oldukça nadirdir. Altmış iki yaşındaki bir bayan hastada solunum sıkıntısına yol açan sağ servikal bölgede fluktuasyon veren 12x10cm boyutlarındaki kitlenin ultrasonografi (USG), magnetik rezonans görüntüleme (MRG) bulguları ve ince iğne aspirasyon biyopsisi (İİAB) kistik lenfanjiom ile uyumlu gelmesi üzerine, cerrahi olarak tamamı çıkarılmıştır. Histopatolojik inceleme sonucu kistik lenfanjiom ile uyumlu geldi. Hastada cerrahi sonrası dönemde komplikasyon izlenmedi ve 3 yıllık takibinde nüks ile karşılaşılmadı. Anahtar Kelimeler : Kistik Lenfanjiom, servikal, erişkin