KBB-Forum 2019 , Cilt 18, Sayı 1

SERVİKAL LENF NODUNDA MALİGNİTE PREDİKSİYONU, KLİNİK SONUÇLARIMIZ

Elif KOÇLU HETEMOĞLU 1, MD; Selim Sermed ERBEK 1, MD.
1Department Otorhinolaryngology, Medical Faculty of Başkent University, Ankara, Turkey Amaç: Lenfadenopatilerde etyolojik faktörün değerlendirilmesinde hastanın anamnezi, muayene bulguları ve görüntüleme yöntemlerinin önemi büyüktür. Malignite prediktif değerlerinin iyi bilinmesi, gereksiz cerrahileri önlediği gibi hastaların vakit kaybetmesini de engeller. Bu çalışmamızın amacı eksizyonel lenf nodu biyopsisi işlemi uygulanan hastaların patoloji sonuçlarını değerlendirerek malignite prediksiyonunda kullanılabilecek parametreleri incelemektir.

Metod: Servikal lenfadenopati sebebi ile eksizyonel lenf nodu biyopsisi uygulanan hastalar çalışmaya dahil edilerek dosyaları retrospektif tarandı. Hastaların demografik bilgileri ve lenf nodunun bölgesi, tarafı, boyutu, kıvamı, lokalizasyonu kaydedildi. Hastalara uygulanan görüntüleme yöntemleri postoperatif komplikasyonlar ve patolojik tanılar not edildi. Bu verilerden malignite prediksiyonunda kullanılabilecek parametreler saptandı.

Bulgular: 60`ı (%45.1) erkek, 73`ü (%54.9) kadın, toplam 133 hasta çalışmaya dahil edildi. >40 yaş hastalarda malign lezyonlar istatistiksel olarak anlamlı oranda yüksek bulundu (p=0.003). Ayrıca supraklaviküler alanda yer alan, sert kıvamlı ve ≥3 cm lenfadenopatilerde istatistiksel olarak anlamlı olmamakla beraber daha yüksek oranda malignite görüldü.

Sonuç: Servikal lenfadenopatisi olan hastalarda yaş, malignite prediksiyonunda kullanılabilecek bir parametredir. Anahtar Kelimeler : Servikal lenfadenopati, malignite prediksiyonu, boyun kitleleri