KBB-Forum 2020 , Cilt 19, Sayı 1

MALİGN SERVİKAL LENFADENOPATİ. KİMDE VE NEREDE?

Alper YAZICI 1, MD; Mahmut Alper KANMAZ 2, MD;
1Gaziantep Üniversitesi, Kulak Burun Boğaz, Gaziantep, Turkey
2Sanko Üniversitesi, Kulak Burun Boğaz Hastalıkları, Gaziantep, Turkey
Giriş: Hipertrofik lenf nodlarının klinik özellikleri, tanısal algoritmanın belirlenmesine yardımcı olur. Malign etyolojilerin dışlanması için invaziv prosedürler gereklidir. Klinik olarak hangi özelliklere sahip lenf nodlarının malignensi riski taşıdığının belirlenmesi bu çalışmanın ana amacıdır.

Yöntemler: Kasım 2014 ve Mayıs 2019 tarihleri arasında erişkin ve pediatrik hastalara yapılmış olan servikal lenf nodu biyopsilerinin histopatolojik tanıları yanısıra demografik veriler, lenf nodu boyutu, lokasyonları gibi klinik bulgular değerlendirilmiştir.

Bulgular: Lenf nodu boyutu, anatomik lokasyonu (supraklavikular bölge), erişkin yaş, erkek cinsiyet (erişkin) malign histopatolojik tanı ile istatistiksel olarak anlamlı ilişkisi bulunan değişkenlerdir. Bu bulgulara ek olarak pediatrik populasyonda 1,5 cm üzeri servikal lenf nodlarında ve erişkin populasyonda 1,2 cm üzeri servikal lenf nodlarından yapılan biyopsilerin spesivitesi %90 olarak bulunmuştur.

Tartışma ve Sonuç: Erişkin erkek hastalarda supraklavikular lenf nodlarında malignite riski daha yüksektir. Yaş ve cinsiyetten ayrı olarak lenf nodu boyutu arttıkça malignite riskinin arttığı fikrindeyiz. Anahtar Kelimeler : Lenf nodu, malignite, servikal