KBB-Forum 2019 , Cilt 18, Sayı 4

BOYUN SEMPTOMATOLOJİSİNDE AYIRICI TANI: SERVİKAL KOSTA

Dr. İbrahim ERDİM1, Dr. Erkan GÖKÇE2, Dr. Battal Tahsin SOMUK1, Dr. Emrah SAPMAZ1
1Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Tıp Fakültesi, KBB Anabilim Dalı, Tokat, Türkiye
2Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Tıp Fakültesi, Radyoloji Anabilim Dalı, Tokat, Türkiye
Amaç: Boyunda kitle ve boyun ağrısı şikâyeti ile başvuran hastalarda servikal kosta (SK) varlığının değerlendirilmesi amaçlandı.

Gereç ve Yöntem: Ocak 2013 ile Ocak 2019 yılları arasında üçüncü basamak bir hastanenin Kulak-Burun-Boğaz polikliniğine başvuran hastalar "International Statistical Classification of Diseases and Related Health Problems 10th Revision Version: 2010 (ICD-10)" tanı sistemine göre geriye doğru tarandı. "M54.2-Boyun ağrısı", "R22.1-Boynun lokalize şişme, kitle ve yumrusu", "L02.1-Boyun derisinde apse, fronkül, karbonkül", "L04.0-Akut lenfadenit; yüz, baş ve boyun", "C77.0-Baş, yüz ve boyun lenf nodları sekonder malign neoplazmı" ve "C76.0-Baş, yüz ve boyun malign neoplazmı" adlı tanı kodları girilmiş olan hastalar çalışmaya dâhil edildi.

Bulgular: Radyolojik tetkikleri uygun olup çalışmaya dâhil edilen 1494 hastanın 32'sinde (%2.1) SK saptandı. Hastaların yaş ortalaması 42.9 ± 14.6 yıl olarak bulundu. Hastaların 30'u kadın iken 2'si erkekti. Hastaların 11 (%34.4)'i başka bir şikâyet ile başvurmuş olup SK insidental olarak saptanmıştır. Hastaların 5 (%15.6)'inde kitle (ele gelen şişlik veya köprücük kemiği üzerinde şişlik), 16 (%50)'sında ise ağrı (boyun hareketleriyle ağrı, boyun ağrısı, boyun ve sırt ağrısı, boyun ve kol ağrısı, boyundan kulak ve omuza vuran ağrı) şikâyeti mevcuttu. SK hastaların 7'sinde sağ tarafta, 5'inde sol tarafta ve 20'sinde bilateral olarak saptandı.

Sonuç: Boyun ağrısı ve supraklaviküler kitle ayırıcı tanısında SK da düşünülmelidir. Özellikle supraklaviküler kitle ile başvuran hastalarda SK'nın atlanması halinde gereksiz ince iğne aspirasyon biyopsileri ve hatta daha vahim olarak açık biyopsi yapılma riski bulunmaktadır. Bu nedenle şüpheli vakalarda direkt grafi ve boyun tomografisi ile değerlendirme yapılması uygun görünmektedir. Anahtar Kelimeler : Servikal kosta, boyun ağrısı, supraklavikuler kitle