KBB-Forum
Benzer Makaleler: 20 Makale Bulundu
PARAFARİNGEAL KİTLELERE TRANSSERVİKAL-TRANSMANDİBULER YAKLAŞIM: DÖRT OLGUNUN SUNUMU

DİL KÖKÜ VE HİPOFARENKS TÜMÖRÜ; LENFOMA

TİROİD PAPİLLER KANSERİNİN SOLİTER KİSTİK LENF NODU METASTAZI

SERVİKAL SÜPERFİSYAL ANJİOMİKSOMA

BAŞ ve BOYUN KİTLELERİNDE İNCE İĞNE ASPİRASYON BİOPSİSİNİN TANISAL DEĞERİ

ÜST SERVİKAL SEMPATİK ZİNCİRDEN KAYNAKLANAN PERİFERİK PARAFARENGEAL SCHWANNOMA: OLGU SUNUMU

ERİŞKİN HASTADA SERVİKAL KİSTİK LENFANJİOM: OLGU SUNUMU

RUTİN TONSİLLEKTOMİ ÖRNEKLERİNİN HİSTOPATOLOJİK SONUÇLARI

SERVİKAL TÜBERKÜLOZ LENFADENİT

T1-T3 N0 ORAL DİL KANSERLERİNDE BOYUN LENFATİK BÖLGELERİNDE METASTAZIN ARAŞTIRILMASI

DİSFAJİ ETYOLOJİSİNDE FORESTİER HASTALIĞI: OLGU SUNUMU

KRONİK DİSPNEYE SEBEP OLAN CASTLEMAN HASTALIĞI: OLGU SUNUMU

NORMAL İŞİTMEYE SAHİP KİŞİLERDE LOGON STİMULUS KULLANILARAK YAPILAN SERVİKAL VESTİBÜLER UYARILMIŞ MİYOJENİK POTANSİYEL (VEMP) ÖLÇÜMÜ

SERVİKAL ÖZOFAGUS YERLEŞİMLİ HETEROTROPİK GASTRİK MUKOZA TİPİ VE HELİKOBAKTER PİLORİ VARLIĞI İLE LARENGOFARENGEAL REFLÜ İLİŞKİSİ

BENİGN PAROKSİSMAL POZİSYONEL VERTİGODA SERVİKAL LORDOZUN DEĞERLENDİRİLMESİ: PİLOT ÇALIŞMA

BAŞ BOYUN KANSERLI HASTALARDA LENF NODU METASTAZININ PREOPERATIF PALPASYON, ULTRASON VE BILGISAYARLI TOMOGRAFI SONUÇLARI ILE POSTOPERATIF HISTOPATOLOJIK SONUÇLARININ KARŞILAŞTIRILMASI

TULAREMIYE BAĞLI SERVİKAL LENFADENOPATİ TANISI ALMIŞ HASTALARDA TEDAVİ YÖNETİMİ

SERVİKAL LENF NODUNDA MALİGNİTE PREDİKSİYONU, KLİNİK SONUÇLARIMIZ

BOYUN SEMPTOMATOLOJİSİNDE AYIRICI TANI: SERVİKAL KOSTA

MALİGN SERVİKAL LENFADENOPATİ. KİMDE VE NEREDE?