KBB-Forum 2004 , Cilt 3, Sayı 2

DİL KÖKÜ VE HİPOFARENKS TÜMÖRÜ; LENFOMA

Dr. Abdullah Erkan TARHAN1, Dr. Mehmet Volkan AKDOĞAN 1, Dr. Asuman Nihan HABERAL2, Dr. Levent Naci ÖZLÜOĞLU1
Dr. Beyhan DEMİRHAN2
1 Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi, KBB ve Baş Boyun Cerrahisi ABD, Ankara, Türkiye
2 Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi, Patoloji ABD, Ankara, Türkiye
Ekstranodal non-Hodgkin lenfomalar (NHL) baş-boyunda çok sık görülmemektedir. Waldeyer halkası baş- boyundaki NHL’ların en sık primer tutulum yeridir. Potansiyel olarak tedavi edilebilir tümörlerden olan lenfomaların nodal ve ekstranodal tutulum formları vardır. NHL’lar gerek neden oldukları semptomlar ve gerekse muayene bulgularından dolayı bu bölgede en sık görülen malignansi olan yassı epitel hücreli karsinomları taklit edebilmektedir. Sunulan vaka servikal lenf nodu tutulumu ve hipofarenks kitlesi nedeniyle hipofarenks karsinomuna benzerlik göstermektedir. Dikkatli muayene, histopatolojik inceleme, immünhistokimyasal çalışma ve sınıflandırma hastalığın tanı, tedavi seçimi ve sonuçları açısından çok önemlidir. Hastalığın evre ve histolojik tipine göre kemoterapi ve/veya radyoterapi seçilecek tedavi modaliteleridir. Anahtar Kelimeler : Non-hodgkin lenfoma, hipofarenks tümörü, dil kökü tümörü, waldeyer halkası