KBB-Forum 2015 , Cilt 14, Sayı 1

BAŞ BOYUN KANSERLI HASTALARDA LENF NODU METASTAZININ PREOPERATIF PALPASYON, ULTRASON VE BILGISAYARLI TOMOGRAFI SONUÇLARI ILE POSTOPERATIF HISTOPATOLOJIK SONUÇLARININ KARŞILAŞTIRILMASI

Kazım BOZDEMIR1, MD; Veysel YURTTAŞ2, MD; Alper ATA3, MD; Behçet TARLAK1, MD; Hasan ÇAKAR1, MD; Hüseyin ÇETIN4, MD; Aykut ONURSEVER5, MD; Ahmet KUTLUHAN1, MD
1Ankara Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi Kulak Burun Boğaz Bölümü, kulak burun boğaz, Ankara, Türkiye
2Abant İzzet Baysal Üniversitesi, Tıp Fakültesi Kulak Burun Boğaz Ana Bilim Dalı, kulak burun boğaz, Bolu, Türkiye
3Mersin Devlet Hastanesi, Medikal Onkoloji Bölümü, onkoloji, Mersin, Türkiye
4Ankara Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Radyoloji Bölümü, radyoloji, Ankara, Türkiye
5Ankara Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Patoloji Bölümü, patoloji, Ankara, Türkiye
Amaç: Lenfatik metastaz, baş ve boyun kanserlerinde önemli bir prognostik faktördür. Lenf nodlarının tümünü fizik muayenede tespit etmek sınırlı olduğundan dolayı radyolojik görüntüleme yöntemleri (Ultrasonografi ve Bilgisayarlı Tomografi) anahtar rol oynamaktadır. Bu çalışmanın amacı, fizik muayene ve radyolojik görüntüleme yöntemleri ile histopatolojik bulgular arasındaki ilişkiyi karşılaştırmaktır.

Yöntemler: Bu prospektif çalışmaya baş boyun kanseri tanısıyla boyun diseksiyonu yapılmış toplam 63 hasta dahil edildi. Boyun disseksiyon türü ile palpasyon, ultrasonografi ve bilgisayarlı tomografi bulguları kaydedildi.

Bulgular: Histopatolojik bulgularla palpasyon bulguları (p=0.832), ultrasonografi bulguları (p=0.523) ve Bilgisayarlı Tomografi bulguları (p=0.581) arasında istatistiksel olarak anlamlı bir fark görülmedi. Ultrasonografi ve Bilgisayarlı Tomografi birlikte değerlendirildiğinde, histopatolojik bulgularla Ultrasonografi ve Bilgisayarlı Tomografi bulguları arasında istatistiksel anlamlı fark görülmedi (p=0.581). Ayrıca üç muayenenin bulguları bir arada değerlendirildiğinde de histopatolojik bulgularla Bilgisayarlı Tomografi, ultrasonografi ve palpasyon bulguları arasında istatistiksel olarak anlamlı fark bulunmadı (p=0.581).

Sonuç: Bu çalışma göstermiştir ki, günümüzde geçerli olan görüntüleme yöntemlerinin hiçbirisi okkült rejyonel lenf nodu metastazını değerlendirmede güvenilir değildir. Anahtar Kelimeler : Baş ve Boyun Lenf Nodu, Metastaz, Squamoz Hücreli Karsinom, Histopatoloji