KBB-Forum
Benzer Makaleler: 19 Makale Bulundu
CİLT FLEBİ SÜPERFİSYAL PAROTİDEKTOMİDE FREY SENDROMU GELİŞİM SIKLIĞINI ETKİLİYOR MU?

PAROTİS KİTLESİ OLAN HASTALARDA AYIRICI TANIDA TEMPOROMANDİBÜLER EKLEM ARTROPATİSİ

BAŞ BOYUN KİTLELERİNDEKİ İNCE İĞNE ASPİRASYON SİTOLOJİSİ SONUÇLARIMIZ

YÜZEYSEL PAROTİDEKTOMİ SONRASI NÖRAL KOMPLİKASYONLAR

PAROTİS CASTLEMAN HASTALIĞI: OLGU SUNUMU

PAROTİS TÜBERKÜLOZU: UZUN SÜRE SESSİZ KALABİLİR Mİ?

İDİOPATİK REKÜRREN PNÖMOPAROTİS: OLGU SUNUMU

PAROTİS KİTLESİ ŞEKLİNDE BULGU VEREN MALİGN PERİFERİK SINIR KILIFI TÜMÖRÜ

TÜKRÜK BEZİNİN BAZAL HÜCRELİ ADENOMU; SİTOLOJİK ÖZELLİKLERİ VE AYIRICI TANISI

BOYUNDA KİTLENİN AYIRICI TANISINDA BAŞLANGIÇ TANI YÖNTEMİ OLARAK İNCE İĞNE ASPİRASYON SİTOLOJİSİNİN YERİ

PAROTİS KİTLELERİNE YAKLAŞIMDA İNCE İĞNE ASPİRASYON BİYOPSİSİ VE MANYETİK REZONANS GÖRÜNTÜLEMENİN ROLÜ

HUMAN İMMUNODEFİCİENCY VİRUS (HIV) - NEGATİF BİR HASTADA PAROTİS BEZİNİN PRİMER KAPOSİ SARKOMU

PAROTİS BEZİNİN MUKOEPİDERMOİD KARSİNOMLARINDA TÜMÖR TOMURCUKLANMASININ PROGNOSTİK ÖNEMİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ

PAROTİDEKTOMİ OPERASYONU YAPILAN HASTALARDA UZUN DÖNEM KLİNİK DENEYİMİMİZ

SON 7 YIL İÇİNDEKİ PAROTİS KİTLESİ HASTALARIMIZIN DEĞERLENDİRİLMESİ: 211 HASTANIN RETROSPEKTİF ANALİZİ

PAROTİS BEZİ TÜMÖRÜ OLAN HASTALARDA BENİGN VE MALİGN KİTLELERİN AYIRICI TANISINDA SİSTEMİK İNFLAMATUAR BELİRTEÇLERİN ÖNEMİ

PAROTİS KİTLELERİNDE İNCE İĞNE ASPİRASYON BİYOPSİSİNİN TANISAL DEĞERİ

PAROTİS BEZİ KİTLELERİNE YAKLAŞIM: KLİNİK SONUÇLARIMIZ

PAROTİDEKTOMİ AMELİYATLARI SONRASI GELİŞEN PARALİZİLERİN SYDNEY FASİAL SKORLAMA SİSTEMİYLE DEĞERLENDİRİLMESİ