KBB-Forum 2019 , Cilt 18, Sayı 2

PAROTİS BEZİ TÜMÖRÜ OLAN HASTALARDA BENİGN VE MALİGN KİTLELERİN AYIRICI TANISINDA SİSTEMİK İNFLAMATUAR BELİRTEÇLERİN ÖNEMİ

Dr. Nur YÜCEL EKİCİ1, Dr. Gökhan KURAN1
1Adana City Training and Research Hospital, Department of Otorhinolaryngology, Adana, Türkiye Amaç: Bu çalışmada, parotis bezi tümörü olan hastalarda benign ve malign kitlelerin ayırıcı tanısında nötrofil-lenfosit oranı (NLO), platelet-lenfosit oranı (PLO) ve sistemik immün inflamasyon indeksinin (SII) önemini değerlendirmeyi amaçladık.

Yöntemler: Ocak 2017-Aralık 2018 yılları arasında, parotis bezinde kitle nedeniyle opere edilen 134 hastanın klinik verileri retrospektif olarak incelendi. Hastalar yaş, cinsiyet, pre-operatif tam kan sayımı, post-operatif histopatolojik tanı ve kronik hastalık varlığı açısından değerlendirildi. Post-operatif histopatolojik tanısına göre benign (grup 1) ve malign (grup 2) tümörü olan hastalar olarak iki gruba ayrıldı.

Bulgular: Gruplar arasında yaş ve cinsiyet açısından istatiksel olarak anlamlı bir fark yoktu (p>0.05). Ortalama NLO ve PLO değerleri, grup 2'de istatiksel olarak anlamlı derecede daha yüksekti (sırasıyla, p= 0.041 ve p= 0.027). Grup 2'de SII daha yüksek olmasına rağmen istatiksel olarak anlamlı değildi.

Sonuç: Parotis bezi tümörü olan hastalarda benign ve malign kitlelerin ayırıcı tanısında, NLO ve PLO kullanılabilir. Bu parametreler ucuz ve kullanımı kolaydır. Ancak bu konuda, daha geniş bir hasta grubu ile yeni prospektif çalışmalara ihtiyaç vardır. Anahtar Kelimeler : Parotis tümörleri, parotidektomi, nötrofil lenfosit oranı, platelet lenfosit oranı, sistemik inflamatuar index