KBB-Forum 2018 , Cilt 17, Sayı 1

PAROTİDEKTOMİ OPERASYONU YAPILAN HASTALARDA UZUN DÖNEM KLİNİK DENEYİMİMİZ

İsa KAYA, MD; Baha SEZGİN, MD; Fetih Furkan ŞAHİN, MD; Murat Samet ATEŞ, MD; Kerem ÖZTÜRK, MD; Nurullah Serdar AKYILDIZ, MD
Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi, Kulak Burun Boğaz Hastalıkları Anabilim Dalı, İzmir, Turkey Giriş: Tükrük bezlerinin benign ve malign neoplazmları, baş boyun bölgesi tümörlerinin % 3-12’sini oluşturur. Yapılacak cerrahinin şekli tümörün yerleşim yerine, histopatolojisine ve fasiyal sinir tutulumuna göre değişmekle birlikte günümüzde en çok uygulanan yöntemler süperfisiyal, total ve radikal parotidektomidir. Bu tekniklerin yanında seçilmiş vakalarda parsiyel superfisiyal parotidektomi ya da enukleasyon uygulanabilmektedir. Bu çalışmada tek bir merkezde parotis kitlesi nedeniyle Ocak 2008 ile Aralık 2016 tarihleri arasında opere edilen ve postoperatif takibi yapılan 434 vakanın bulgularının retrospektif olarak değerlendirilmesi amaçlandı.

Bulgular: Demografik veriler, histopatolojik tanı, klinik bulgu ve semptomlar, cerrahi tipi, erken ve geç dönem komplikasyonlar retrospektif olarak tarandı ve değerlendirildi. Postoperatif incelemede 40 (%9,22) hastada nonneoplastik, 37 (%8.52) hastada malign neoplastik, 344 (%79,26) benign neoplastik, 13 (%2.99) hastada hematolenfoid kitle saptandı. Opere edilen hastaların 2 (%0,048) tanesinde rekürrens saptandı ve rekürrens gösteren tüm hastaların patolojisi pleomorfik adenom olarak gözlendi.

Sonuç: Tümörün yerleşimi ve patolojisi yapılacak cerrahi tedavinin özelliklerini belirleyen primer etkenlerdir. Benign parotis tümörlerinde süperfisiyel parotidektomi yeterli ve etkili bir cerrahi olduğu ayrıca komplikasyon ve nüks oranlarının düşük olduğu gözlenmiştir. Malign tümörlerde ise süperfisiyel, total veya radikal parotidektomi uygulanmalı, gerektiğinde boyun diseksiyonu ve postoperatif radyoterapi tedaviye eklenmelidir. Anahtar Kelimeler : Parotidektomi; Parotis kitleleri; parotis kitlelerinde ince iğne aspirasyon biyopsisi; parotidektomi komplikasyonları