KBB-Forum 2013 , Cilt 12, Sayı 2

BOYUNDA KİTLENİN AYIRICI TANISINDA BAŞLANGIÇ TANI YÖNTEMİ OLARAK İNCE İĞNE ASPİRASYON SİTOLOJİSİNİN YERİ

Ümit TUNCEL, MD1; Hasan Mete İNANÇLI, MD2; Melek UYAR, MD1; Gülay BİLİR DİLEK MD3
1A. Yurtarslan Onkoloji Eğitim ve Araştırma Hastanesi, KBB Kliniği, Ankara, Turkey
2Yakın Doğu Üniversitesi, Tıp Fakültesi, KBB Anabilim Dalı, Lefkoşa, Kuzey Kıbrıs TC
3A. Yurtarslan Onkoloji Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Patoloji, Ankara, Turkey
Amaç: Çalışmamızda İnce iğne aspirasyon sitolojisi sonuçlarının tanısal değerini araştırmak için eksizyonel biyopsi sonuçları ile karşılaştırıldı. Sonuçlar analiz edilerek literatür ile karşılaştırıldı.

Hastalar ve Metod: Kliniğimizde 2005-2009 tarihleri arasında boyunda kitle nedeniyle takip edilmiş ve kendi kliniğimizde ince iğne aspirasyon sitoloji alınmış 145 hasta çalışmaya dahil edildi. Hastaların sitoloji sonuçları final patoloji sonuçlarıyla karşılaştırıldı.

Sonuçlar: Hastaların yaş ortalaması 51,5 (14-96) idi. Hastaların 72(49,7%)'sinde sitoloji sonuçları malign iken, 93(64,1%)'ünde final patoloji sonuçları maligndi. Yetersiz materyel oranı (asellüler örnek) ise 9,7% idi. Sensitivite, spesifite, pozitif ve negatif prediktif değer, doğruluk değerleri sırasıyla 83,1%, 91,9%, 95,8%, 70,8 ve 85,8% olarak belirlendi.

Tartışma: Boyun kitlelerinin ayırıcı tanısı için KBB kliniklerinde USG kullanılmadan yapılan ince iğne aspirasyon sitoloji tekniği, halen oldukça kullanışlı ve değerli bir ayırıcı tanı yöntemidir. USG eşliğinde yapılan teknikle kıyaslandığında; sonuçlar oldukça kabul edilebilir olduğu gibi daha ucuz ve zaman kaybedilmeden uygulanabilir olması avantajlarıdır. Anahtar Kelimeler : Baş ve boyun kitlesi, ince iğne aspirasyon sitolojisi, duyarlılık, özgüllük