KBB-Forum 2003 , Cilt 2, Sayı 2

CİLT FLEBİ SÜPERFİSYAL PAROTİDEKTOMİDE FREY SENDROMU GELİŞİM SIKLIĞINI ETKİLİYOR MU?

Sinan KOCATÜRK, MD; Nurettin ÖZDEMİR, MD; Erkan ÖZTÜRK, MD; Ünsal ERKAM, MD; Aykut BABİLA, MD
SSK Ankara Eğitim Hastanesi, II. KBB Kliniği, Ankara, Türkiye Cilt flebinin Frey sendromu gelişimindeki etkinliğini 10 hastada sub-süperfisyal muskuloaponevrotik sistem (sub-SMAS) cilt flebi , 9 hastada subkutanöz cilt flebi hazırlanarak incelenmiştir. Hastaların değerlendirilmesinde klinik sorgulama (subjektif) ve Minor’s iodine nişasta testi (objektif) kullanılmıştır. Parotidektomiden sonra Minor’s test yapılana kadar geçen süre subkutanöz grupta ortalama 13 ay ve sub-SMAS grupta ise 16 ay’dır. Sub-SMAS cilt flebi grubunda subjektif Frey sendrom %20, objektif Frey sendromu %30 oranında bulundu. Subkutanöz flep grubunda subjektif Frey sendromu %33.33, objektif Frey sendromu %33.3 oranında bulundu. Frey sendromu gelişim oranları bakımından subkutanöz ve sub-SMAS gruplar arasında istatistiksel fark tespit edilmedi (p>0.05). Anahtar Kelimeler : Frey sendromu, parotidektomi, cilt flebi