KBB-Forum 2004 , Cilt 3, Sayı 2

BAŞ BOYUN KİTLELERİNDEKİ İNCE İĞNE ASPİRASYON SİTOLOJİSİ SONUÇLARIMIZ

Dr. Fulya KÖYBAŞIOĞLU1, Dr. Seyhan ÖZAKKOYUNLU1, Dr. Sinan KOCATÜRK2, Dr. Binnur ÜZMEZ ÖNAL1
1SSK Ankara Eğitim Hastanesi, Patoloji Kliniği, Ankara, Türkiye
2Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi, KBB ve Baş Boyun Cerrahisi Anabilim Dalı, Sivas, Türkiye
GİRİŞ:
Bu çalışma baş- boyun bölgesi yerleşimli palpabl kitlelerin tanısında ince iğne aspirasyon sitolojisi’nin (İİAS) sensitivite, spesifisite ve doğruluk değerlerinin saptanması amacıyla yapılmıştır.

MATERYAL ve YÖNTEM:
SSK Ankara Eğitim Hastanesi Patoloji Kliniği Sitoloji Ünitesinde 2001-2003 yılları arasında baş-boyun kitlesi olan toplam 369 hastaya İİAS uygulanmıştır.

SONUÇLAR:
Bu 369 hastadan histopatolojik değerlendirmesi patoloji kliniğimiz kayıtlarında bulunan toplam 83 olgu değerlendirmeye alınmıştır. Anatomik yerleşim yerlerine göre dağılım yapılmaksızın İİAS ve histopatolojik sonuçların uyumuna göre sensitivite % 93.4, spesifisite % 81.8, doğruluk değerleri % 88.8 olarak bulunmuştur.

TARTIŞMA:
Baş boyun kitlelerinin ve tiroidin nodüler lezyonlarının İİAS benign-malign ayırımında faydalı birinci basamak tanı yöntemidir. Anahtar Kelimeler : Doğruluk, spesifisite, sensitivite, baş- boyun kitleleri, ince iğne aspirasyonu