KBB-Forum 2005 , Cilt 4, Sayı 2

YÜZEYSEL PAROTİDEKTOMİ SONRASI NÖRAL KOMPLİKASYONLAR

Dr. Murat Timur AKÇAM, Dr. Ömer KARAKOÇ, Dr. Serdar KARAHATAY, Dr. Mustafa GEREK
Gülhane Askeri Tıp Akademisi, Kulak Burun Boğaz, Ankara, Türkiye Yüzeysel parotidektomi ameliyatı yapılan 39 hasta ile telefon görüşmesi yapılarak, ameliyat sonrası ortaya çıkan nöral komplikasyonları belirlemek amacı ile fasiyal sinir fonksiyon kaybı, kulak ve yanak çevresinde duyu bozukluğu ve Frey sendromu semptomları hakkında soruları cevaplaması istendi. Ortalama takip süresi ± standart sapma 27±16 aydır (9-67 ay). Hastaların 18’i (%46.1) ameliyattan hemen sonra yüz kaslarında hareket kısıtlığı meydana geldiğini belirtmiştir. Bunların üçünde (%16.7) fasiyal sinir fonksiyon bozukluğu kalıcı nitelik kazanmış ve yüzeysel parotidektomi sonrası kalıcı fasiyal sinir hasarı %7.7 oranında saptanmıştır. En sık zedelenen fasiyal sinir dalı marginal mandibular daldır (%72.2), bunu bukkal dal (%44.4), zigomatik dal (%33.3) ve frontal dal (%22.2) izlemektedir. Hastaların 23’ü (%59.0) kulak ve yanak çevresinde duyu bozukluğu belirtmiştir. Bu hastaların 9’u (%39.1) 3-12 ay içerisinde bu şikayetlerinin düzeldiğini ifade etmiştir. Yüzeysel parotidektomi ameliyatı yapılan hastaların %36’sı yanak ve kulak çevresinde kalıcı duyu bozukluğu tanımlamıştır. Altı hasta (%15.4) Frey sendromu semptomlarının bulunduğunu belirtmiştir. Anahtar Kelimeler : Parotidektomi, komplikasyonlar, fasiyal paralizi, Frey sendromu, nöral