KBB-Forum 2020 , Cilt 19, Sayı 2

PAROTİS BEZİ KİTLELERİNE YAKLAŞIM: KLİNİK SONUÇLARIMIZ

Dr. İsrafil ORHAN, Dr. Muhammed Gazi YILDIZ, Dr. İrfan KARA, Dr. Nagihan BİLAL, Dr. SAİME SAĞIROĞLU
1Sütçü İmam Üniversitesi Tıp Fakültesi, KBB BBC Anabilim dalı, Kahramanmaraş, Türkiye Amaç: Parotis bezi kitlesi nedeniyle opere ettiğimiz hastaların klinik özelikleri, cerrahi tedavi yöntemleri, histopatolojik sonuçları ve komplikasyonlarını değerlendirmeyi amaçladık.

Yöntem: Parotis bezinde kitle nedeniyle 2011-2019 yılları arasında kliniğimizde opere edilen 93 hastanın klinik verileri retrospektif olarak incelendi.

Bulgular: Hastaların 54'ü (%59.2) erkek, 39'u (%40.8) kadındı. Hastaların yaş ortalaması 44.17±13.20 idi. 81 hastada (%92.4) kulak önünde ağrısız şişlik nedeni ile poliklinik başvurusu gerçekleşti. Tümör hastaların 48'inde sağ, 44'ünde sol ve bir hastada bilateral yerleşimliydi. 23 hastada kitle derin lob yerleşimli iken 70 hastada kitle yüzeyel lob ile sınırlıydı. 65 hastaya süperfisial parotidektomi, 19 hastaya total parotidektomi, 8 hastaya total parotidektomi ve boyun diseksiyonu ve iki hastaya radikal parotidektomi uygulandı. Patoloji sonuçları 68'inde benign, 23'ünde malign, iki hastada ise non-neoplastik lezyon olarak raporlandı. Pleomorfik adenoma benign tümörler içerisinde 43 hastada (%51.8) görülürken, Whartin tümörü ikinci sıkılıkta ve 16 hastada (%20.6) görüldü. Dokuz hastada diğer benign neoplazmlar raporlandı. Mukoepidermoid karsinom en sık izlenen malign tümördü. Sekiz hastaya parotidektomi dışında boyun disseksiyonu uygulandı. Hastaların on beşinde komplikasyon gelişti(%16.1). Komplikasyon olarak en sık fasiyal parezi izlendi.

Sonuç: Parotis tümörlerinin büyük çoğunluğu benigndir ve tedavisi cerrahidir. Süperfisial parotidektomi en sık uygulanan cerrahi prosedür olup komplikasyon oranı düşüktür. Histopatolojik tanı, kitlenin yerleşimi,tümörün evresi, fasial sinir tutulumu, boyunda palpable lenfadenopati varlığı tedavi yönetiminde oldukça önem arz eder. Malign parotis tümörlerinde süperfisial, total veya radikal parotidektomi uygulanmalı, gerektiğinde boyun disseksiyonu da cerrahi prosedüre eklenmelidir. Anahtar Kelimeler : Parotis tümörleri, histopatoloji, cerrahi